torsdag 22 mars 2018

Fördjupade tankar om intellektuellt mogna samhällen

I höstas skrev jag en bloggpost om intellektuellt omogna samhällen, och den tanken har legat och gnagt i mig sedan dess, som det så ofta är med hugskotten jag här tillåter mig att kasta ut för att se vad som fungerar och just för att senare kunna återvända till och utveckla det som fungerar, medan jag låter det andra vara kvar för att visa att vägen till kunskap aldrig är rak. Min egen strävan efter bildning handlar om mognad på ett personligt plan och min syn på humanioras samhällsberättigande går ut på att det är ett vetenskapsområde med potential att fostra mänskligheten till intellektuell mognad, vilket Svenskt Näringsliv ser som ekonomiskt slöseri med samhällets resurser (och därigenom visar vilka intressen man värnar: ekonomins). I ett intellektuellt moget samhälle tar man vetenskapliga indikationer på klimatförändringar på allvar och man gör allt vad man kan för att bevara och värna både den biologiska och den kulturella mångfalden; där tillåts inga utrotningshotade arter, som till exempel den vita noshörningen, dö ut. Intellektuellt mogna samhällen förstår och försöker utveckla metoder att hantera komplexitet, till skillnad från intellektuellt omogna samhällen där man bara kan hantera dikotomier; svart eller vitt, vän eller fiende, rätt eller fel. Intellektuellt mogna samhällen är ödmjuka inför allt man inte vet och det som inte går att veta medan man i intellektuellt omogna samhällen beter sig som oövervinnerliga, trotsiga treåringar, om man hårdrar och polariserar för att förtydliga poängen.

Det som får mig att vilja skriva om detta igen och just nu är den snabba och oväntade sorti från Twitter som Hanif Bali tvingades till i helgen, samt det allt mer uppdrivna tonläget hos många andra som agerar i sociala nätverk i en febrig jakt på klick, retweets och uppmärksamhet. Sociala nätverk är ingen grogrund för framväxten av ett intellektuellt moget samhälle, även om det finns massor av kloka, sansade och respektfullt eftertänksamma twittrare också. Det är inte mediet som är problemet utan det faktum att användarna inte lärt sig hantera det och heller inte verkar vara intresserad av något annat än den personliga, kortsiktiga vinningens skull. För att utvecklas intellektuellt går det inte att göra som många gör idag, inte bara på sociala nätverk, följa minsta motståndets lag och låta känslorna guida en. Detta säger jag med stöd i vad jag vet om det berömda marshmallowtestet, som kopplar samman förmågan att skjuta upp belöningar med intellektuell förmåga. När jag växte upp var man tvungen att vänta på belöningar, det var inget man behövde öva sig i. Hur det påverkade den intellektuella mognaden är naturligtvis svårt att uttala sig om, men jag tycker mig se en massa tecken på att samhällets intellektuella mognadsgrad har sjunkit betänkligt sedan jag var ung. Där och då var vuxenheten idealiserad och omogen var ett skällsord. Vi som växte upp på 1970-talet fick kämpa för att visa oss värdiga vuxenheten på ett helt annat sätt än unga idag som växer upp i ett samhälle där ungdomlighet är idealet och alla istället strävar efter att framstå som så unga och positiva inför allt som är nytt och oprövat som möjligt.

Det som kännetecknar ett samhälles intellektuella mognadsgrad är hur man ser på individuellt ansvar (både det egna och andras). Ju fler individer med förmåga att ta ansvar, både för sig själva och för samhället som helhet, desto högre grad av intellektuell mognad. Och där ansvaret för samhället delegeras till andra gäller motsatsen, där kan fler stanna kvar längre i ett slags oskyldigt barndomstillstånd. Det oroar mig att nås av indikationer på att allt fler idag ser diktatur som något positivt eftersom det är ett effektivt sätt att förvalta ett samhälle; se på Kina säger man. Ja, se på Kina säger jag. Hur står det till med öppenheten, friheten att uttrycka sig och försöka realisera andra drömmar än att sträva efter personlig rikedom och ekonomisk tillväxt för samhället? I intellektuellt omogna samhällen identifierar man sig med samhället/staten och försvarar det mot all kritik och från utifrån kommande, främmande element. Är man intellektuellt omogen ser man ingen motsättning mellan att vara Sverigevän samtidigt som man emigrerar till Ungern, där det finns en stark ledare och där man bevakar sina gränser, det vill säga när någon annan tar ansvar och har mandat att agera i folkets namn. I ett intellektuellt moget samhälle däremot är man stolt och tacksam över vad man lyckats åstadkomma och har att vårda tillsammans, man välkomnar andra och förstår att demokratin är bräcklig, tilliten värdefull samt öppenhet och mångfald är livsviktigt för samhällets långsiktiga hållbarhet, oavsett hur komplext och svårt det är att värna dessa diffusa kvaliteter.

Som kulturvetare ser jag det som min uppgift att försöka få människor att förstå kultur och dess betydelse för samhällets förvaltning. Kultur äter strategier och planer till frukost säger företagsekonomerna och det stämmer, forskning visar det. Kultur går inte att kontrollera, den kan man bara lära sig förstå och hantera på marginalen. Ett av mina forskningsintressen är förutsättningar för förändring och förståelse för komplexitet. Kunskapen jag söker är alltid indirekt och aldrig otvetydig, och den utgör därför ett slags lackmustest för samhällets mognadsgrad. Kunskapen handlar om kulturen så som den är och fungerar, och uppfattas den som antingen flummig eller elitistisk är det ett tecken på bristande intellektuell mognad. Den som väljer kartan framför verkligheten lever i en dröm och förnekar verkligheten, för den intellektuellt omogne är narcissism och egoism inga problem; bara jag får det jag vill ha bryr jag mig inte om andra. Så har unga reagerat i alla tider, när de konfronterats med vuxenlivets och verklighetens mysterier, problemet uppstår när mognadsgraden generellt är låg i samhället vilket gör att allt fler uppför sig som barn även lågt upp i åren. Intellektuell mognad är inget man bara skaffar sig, det kräver möda och tar tid och några garantier för att lyckas finns inte. Det är många gånger frustrerande och man tvingas konfronteras med sina svagheter, sin okunskap, sin inkompetens och sin obetydlighet. En förutsättning för intellektuell mognad är därför ödmjukhet.

Det som gör det hela så mycket allvarligare och svårhanterligt idag är att världens mäktigaste ledare uppför sig som ett bortskämt barn och söker hela tiden enkla lösningar istället för lösningar som fungerar. Trump lutar sig mot alternativa fakta när tillgängliga fakta inte stödjer hans uppfattning i frågan, han väljer kartan framför verkligheten och avskedar alla som inte håller med honom. USAs president läser som jag förstår det inga böcker och han vill ha korta sammanfattningar av informationen han behöver för att kunna framstå som den president han är i sina egna ögon, vilket han ständigt misslyckas med i alla andras ögon, i alla fall i de intellektuellt mogna människorna i världen. Han anklagar medierna för att ljuga och använder Twitter som en kanal till folket, inte för lyssna och lära sig förstå, utan för att få uppmärksamhet. I ett intellektuellt moget samhälle hade han och hans agerande varit omöjligt. Ett intellektuellt moget samhälle är ett samhälle där bristande erfarenhet, slarvighet med faktauppgifter, opålitlighet samt narcissism och egoism betraktas som hinder för en karriär i näringslivet och den offentliga förvaltningen. I ett omoget samhälle är det i praktiken tvärtom även om få säger det rakt ut. Ett intellektuellt omoget samhälle är ett samhälle där drömmare och de som kan ge sken av att det är si när det i själva verket är så blir vinnare. Där är känslan alltid viktigare än intellektet och kunskapen väger lätt som en fjäder i relation till makt och anseende. I ett intellektuellt omoget samhälle är det viktigare vem man är än vad man kan. Titlar, examina, poäng, intyg och pengar blir där viktigare än kunskap. I ett intellektuellt omoget samhälle samtalar man nämligen inte, där lyssnar man heller inte så noga på vad andra säger; så länge man får det man önskar och vinner fler debatter än man förlorar, samt får sina kroppsliga behov tillgodosedda och andra ser på en med respekt, är allt frid och fröjd.

I ett intellektuellt omoget samhälle har kunskap och kultur inget egenvärde, bara ett ekonomiskt värde. Konkurrens antas driva kvalitet överallt, och eftersom få orkar eller bryr sig om vilka konsekvenser rådande ideologi får för människor som vigt sina liv åt kunskap och intellektuell utveckling, riktas all uppmärksamhet mot priset om man är kund och vinsten om man är företagare. Och skattebetalarna röstar på det parti som lovar lägst skatt och störst satsningar. Konsekvenserna drabbar någon annan tänker de ointresserat fåkunniga och känslostyrda, vilket är kännetecken på bristande intellektuell mognad. Utbildning, tänker man sig där, är en kostnad och tiden man befinner sig i utbildning måste till varje pris kortas. Därför reses krav på effektivisering av utbildning, eftersom det sänker kostnaderna och för att kunskap ändå inte är särskilt viktigt. Humanvetenskap är en onödig lyx, hävdar den intellektuellt omogne som gjort okunskap och bristande bildning till en dygd.

Det blir på det sättet när allt färre bryr sig om kunskapens bruksvärde; vem har tid att samtala när man är fullt upptagen med att få livspusslet att gå ihop och budgeten i balans? Lättare då att sprida uppfattningen att kunskap till något mossigt, något man ägnade sig åt förr i tiden, innan maskinerna tog över alla rutinarbeten och de smarta telefonerna bjöd på oändligt med underhållning och förströelse. George Orwell beskrev logiken på ett skrämmande tydligt sätt i boken 1984. Om tillräckligt många vill och tycker att det ska vara så att: Krig är fred, att frihet är slaveri och okunnighet är styrka, ja då finns det ingen intellektuell i världen som kan ändra på den saken, hur mycket forskning man än kan hänvisa till. Kunskap är inte makt, för det är alltid lättare för makten att vinna över vetandet än tvärtom. Intellektuella har i alla tider betraktas med skepsis. I ett samhälle där många vet lite och kunskaperna generellt sett är grunda uppfattas därför ofta bildade och kunniga med skepsis, särskilt om osäkerheten är stor och den mellanmänskliga tilliten låg. Där avfärdas alla tankar och texter som kräver något av åhöraren och läsaren. I ett intellektuell omoget samhälle är underhållningsvärdet alltid viktigare än kunskapsvärdet.

Allt handlar om åhörarna och hur de lyssnar, och om den som talar. Kunskap är en relation och vetande växer mellan.  I ett intellektuellt omoget samhälle förväntas alla kunna förstå allt och därför är det där föreläsarens ansvar att lägga sig på en nivå där alla kan hänga med. I ett intellektuellt moget samhälle och i en bildningskultur inser man att forskare som talar om sitt forskningsämne aldrig kan förenkla budskapet mer än verkligheten och resultaten av undersökningen tillåter. I ett intellektuellt moget samhälle är kunskapens egenvärde är ohotat och där lyssnar man på och samtalar med varandra, där kan man i vardagen ta sig tid att utbyta tankar och lyssna mer på vad som sägs än på vem som talar.

Hur ser det ut i Sverige idag, är vårt samhälle intellektuellt moget, eller omoget? Frågan är öppen, men viktig att reflektera över, särskilt i dessa valtider. Hur ser politikerna på dessa saker, på kunskapens, lärarnas och bildningens värde? Vilka lösningar föreslås och på vilka typer av problem? Samtalar man, eller debatterar man och skriker ut sitt polariserade budskap via Twitter och andra sociala medier?

onsdag 21 mars 2018

Bruno Latour, om politik och vetenskap 7

Det dök upp en länk i flödet, till en intervju med Bruno Latour. En lång intervju, om angelägna saker som jag tänkte skriva mig igenom i ett par (kanske tre eller flera) bloggposter. Det handlar om kunskap, politik, tro och gränserna mellan. Detta är den sjunde posten, och här fortsätter jag reflektera över det som sägs i intervjun.
Do you favor a particular metaphysical system? 
I’m trying to free religion from metaphysics because it didn’t do any good.
Det är skillnad på det man med säkerhet kan sägas veta och det man med hjälp av tolkning kan ana sig till, samt det man tror på. Att blanda samman dessa saker, vilket är lätt hänt om man utgår från att det finns ett enda bästa svar på alla frågor, eller har fått för sig att positivism, hermeneutik och religion är likvärdiga metoder som det går att strida om. Vetenskap är något annat än religion, och BÅDA behövs för att människor ska kunna leva fullvärdiga liv. Problemet är att dessa saker blandas samman, att politik, religion och forskning klumpas ihop till en mix där man satt samman delarna för att optimera sina chanser att nå makt och inflytande, det är allvarligt.
And it’s very clear in the case of ecology that the abandonment by so many religious people of any sort of interest in the cosmic dimensions of their own practice has led to an indifference toward the issue of climate change. There is an apocalyptic dimension to all this, especially in this country. Americans consider themselves as being already saved. What is the expression — “City on a Hill”? And now we have the real apocalypse, which is largely not recognized by religious people, so this sort of ecological question does not frighten them. They feel protected. There’s a famous moment when one of your congressmen cited Genesis for the promise that God will not send another flood.
Människans intellektuella förmågor kan användas till mycket, inte bara till vetenskap och rationellt tänkande. Och vi är alla sociala varelser och mer eller mindre beroende av varandra; vi styrs av känslor i hög grad och våra medvetanden är resultatet av neurala processer som jaget saknar fullkomlig överblick och kontroll över. Det syns heller inte på utsidan om hen talar med stöd i vetenskap eller religiös (eller någon annan) övertygelse. Det är förfärande lätt för alla att förföras av den som är säker. Detta vet vi, liksom att alla är beroende av klimatet och resten av livet på jorden. Människan äger inte jorden, vi lever alla här på denna den enda plats i universum där människor kan överleva som människor. Scientister glömmer lika lätt som religiösa fundamentalister bort att livet är en komplex helhet som bygger på samspel mellan en lång rad delaspekter och att balans mellan delarna är det avgörande. Hybris är känslornas makt över intellektet, och dess grund kan vara vetenskaplig likväl som religiös. Varken Gud eller forskningen kommer till vår hjälp i det akuta läge som vi nu befinner oss i. Därför är ödmjukhet så viktigt i alla lägen, särskilt när det kommer till klimatet och människans påverkan på miljön. Bara misstanken om att det kan finnas problem räcker för att iaktta största försiktighet!
We’ve been talking about your personal history, and there’s another intriguing part of your family background. You come from a family of wine growers. The Burgundy wines of Louis Latour are sold all over the world. Did you grow up in the vineyards? 
Yes. It’s the only business of my fathers and grandfathers and great-grandfathers. 
Did you work out in the fields yourself? 
No, I was always terrible, I couldn’t do what I was supposed to do, so I shifted to philosophy. I have an older brother who took over the business, so they didn’t need me. But the wine business is very interesting. It’s globalized now. Burgundy has been globalized since the Romans, of course. I don’t know if the idea of a multiplicity of disciplines comes from that historical fact — because you have to be interested in the commercial business and also in the very complex chemistry of the soil. 
And I’m guessing you still enjoy a fine bottle of wine. 
Yes, I’m proud of it. Our Burgundy is supposed to be the best. My father was always surprised that people in other countries produce wine. He couldn’t understand why there was wine in Australia or California or Chile. It seemed to him a waste of time. I only drink our wine, in fact. Not Bordeaux — just Burgundy! I’m not a relativist, you see. [Laughs.]
Livet består av så många olika aspekter och det är helheten liksom balansen mellan delarna som räknas. Att rösta med plånboken kanske ger en fördelar på kort sikt, men ett förändrat klimat där extremväder blir vanligare kan och kommer högst troligt att leda till kostnader som vida överstiger vinsten. Att låta sig styras av känslor, oavsett om det är tankar hämtade från vetenskapen eller religionen man ansluter sig till och gör till sina, är lika illa. För det är inte det man vet som är det viktiga, utan hur man förhåller sig till insikterna och vad man gör med dem, liksom hur man agerar i mötet med konkurrerande åsikter och påståenden. Den som inte kan förändra sin uppfattning eller byta åsikt är inte ödmjuk, och om den inställningen till kunskap och andra görs till norm, om säkerhet blir till en dygd bland människor, utsätts livet på jorden för oöverblickbara risker. Människan må vara fantastisk, men hen är bara en liten del i ett gigantiskt och mycket komplext system.
You mentioned the soil, which is a key element of the wine business. You seem to be very interested in soil. On your Facebook page, there’s a picture of you digging in the dirt. 
Yes, because no one understands Gaia, I decided to turn to another concept, the notion of a “critical zone.” Now I’m joining with scientists in geochemistry, hydrology, and soil science who study the science of critical zones. It’s an accumulation of different types of sciences working together to render the complexity of these thin layers. I’m trying to find a way to handle the complexity of this critical zone.
Latour har varit intresserad av jord länge. Hans artikel om forskningsprojektet han studerade, som gick ut på att undersöka om regnskogen drog sig tillbaka eller om savannen utvidgades som finns att lösa i antologin Pandora's Hope, var en av texterna som ledde mig in hans tankeuniversum. Latour har med sin tvärvetenskapliga ansats och breda intresse för så väldigt många olika saker inspirerat mig enormt mycket. Jorden, den odlingsbara delen av Tellus yta som inte täcks av vatten, är ömtålig. Liksom vi och resten av biosfären är jorden komplex och föränderlig, och som det verkar håller vi människor på att utarma den med våra moderna metoder att bruka jorden efter strikt ekonomiska principer. Därför byggs det även bostäder på Sveriges mest bördiga och livsdugliga jordar. Som sagt, människans förmåga att ta rationella beslut måste användas med respekt för alla okända variabler som oundvikligen påverkar utfallet och som ingen kan styra över. Bibeln är det fallet en bättre vägvisare, med sina ord: Av jord är du kommen. Jord ska du också bliva, eller var det nu står i boken.
Your background is in philosophy and science, but you’re also involved in various art projects and you’re writing a play about Brecht. Why are you so interested in art? 
I’m interested in art for the same reason I’m interested in science — it’s a way to handle the fact that we have landed in a completely different world than we thought we were moving toward. We need art now for the same reason that we needed art in the 16th century, when we learned about the discovery of America, which changed everything — music, theater, poetry, literature. We don’t have the mental equipment, the sensory equipment, to handle the ecological mutation going on today. You cannot expect the social sciences to learn how to handle the ecological crisis. How do you cope with telling your grandchildren that you were born in 1947 and had an enormously good time — that you profited from globalization and the process that has led to the sixth extinction. How do you tell this to your grandchildren? If you say, “Well, I had a good life, too bad for you,” you are a moral wreck. So how do you handle this situation? This is fodder for art.
You’re talking about activating a certain part of our imaginations that may be hidden from us.
Saxar följande tankar från en gammal bloggpost, om just relationen mellan konst och vetenskap, med bildning som den förmedlande länken: Konsten som ett slags subjekt. Något man som åskådare underkastar sig. Gillar den tanken, för den manar till aktivitet. Vetskapen om att det är konstverket som styr mig och inte tvärtom tvingar mig att bjuda motstånd och det i sin tur främjar ödmjukhet. Och detta är egenskaper som finns alldeles för lite i dagens samhälle, motstånd kombinerat med ödmjukhet. Dagens politik leder till passivitet hos det stora flertalet, och till hybris hos makthavare och elit. Och det i sin tur leder till ökad efterfrågan på (omöjliga kvaliteter som) experter, prognoser och kontroll. Kultur kan aldrig kontrolleras, bara följas och vara del i. Kultur uppstår i kommunikation. Kultur är resultatet av samtliga deltagares kollektiva interaktion med varandra. En konsekvens av helheten, aldrig något som kommer uppifrån eller nerifrån. Kulturen har inget ursprung, den har liksom konsten bara riktningar som kan följas eller bjudas motstånd mot.

Studier av konst blir därför studier av medborgarskap. Kulturstudier ger inga precisa och exakta kunskaper, det man får med sig är något mycket mer värdefullt: Förmågan att hantera komplexitet och insikt i vad som krävs för att skapa och upprätthålla ett hållbart samhälle. Det spelar ingen roll vilka tavlor eller bilder man studerar, vilka filmer man ser eller filosofer man studerar. Det viktiga är inte vilka kurser man går, det är egenskaperna man utvecklar i och genom bildningsprocessen, som pågår hela livet. Aktivitet, följsamhet OCH förmågan att tänka kritiskt är vad kulturvetare ständigt och i samspel med andra utvecklar och sprider i samhället. Kulturvetaren är dock ingen expert på konst, hen är lika mycket som alla andra en underordnad följare. Dock med en stor och djupt känd medvetenhet om det faktum att kulturen alltid är subjektet. Kulturvetaren vet att, hur och vikten av att dröja kvar i stunden och det aktuella sammanhanget. 

Kulturen framträder för oss först när vi gör något annat. Först när vi släpper koncentrationen, ger oss hän eller kanske gör något helt annat. Det är också vad som krävs för att förstå, och därför är experten en dålig auktoritet att luta sig mot. Experten kontrollerar och kräver lydnad. Experten använder alla till buds stående medel för att slå ner motståndet. Expertsamhällen är samhällen som marscherar i takt. Det är inte hållbart. Kulturen har oss alla i sitt grepp, och först när vi inser det och följer med kan vi göra motstånd och bidra till förändring. Bara genom att följa kan vi ledas i önskad riktning. Det låter paradoxalt, men är en exakt beskrivning av kultur. Kultur är paradoxal, och det är ett faktum som ingen kan göra annat än dröja sig kvar vid eller i. Kulturen är en händelse som i stunden uppfyller vår erfarenhet, liksom konsten som vi därför har enormt mycket att lära av, just som Latour säger. Att förneka kulturen och dess olika uttryck är lika konstruktivt och klokt som att sluta äta för att spara pengar. Besparingar inom kultursektorn eller nedläggningar av kulturvetenskapliga utbildningar är lika kloka som sagans försäljning av gåsen som värper guldägg. Ett samhälle som med öppna ögon säljer ut grunden för samhällets långsiktiga överlevnad för en kortsiktig vinst är inget hållbart samhälle, oavsett vad experterna säger. Därför behövs kulturvetenskap, i kombination med andra vetenskaper. Därför är det produktivt att studera filosofi, även om man inte håller med om allt.
Yes, and if you need new attitudes and feelings, you can’t rely on a bunch of moral philosophers to give you that, even though it’s very useful to have moral philosophers. You need artists, you need playwrights, you need visual art. There’s a very big turn in visual art toward soil, for example. It is everywhere in art shows. I’ve visited four or five exhibitions where soil has become a central aspect of inspiration. You can read the scientific literature, but you also need to become sensitive to the meanings of land — not just as physical landscape but as terroir. All of that is a reason to work with artists.
Förra våren var jag i Järna på ett seminarium på temat jord och där möttes forskare och konstnärer för att utbyta tankar och erfarenheter. Då skrev jag följande: Sommaren kom oss till mötes i Järna, och naturens skapande kraft i kombination med mötena mellan människor, tankar, kompetenser och utbytet av frågor, gav upphov till en explosion av intryck och känslor. Utan jorden klarar vi oss inte, och jorden under våra fötter visade sig vara långt viktigare för människans överlevnad än jag anat innan jag åkte till mötet. Människan är bokstavligen skapad av jord och vi kommer alla på ett eller annat sätt återföras till jorden. Människan liksom allt annat liv på Jorden är kolbaserat. Människan må vara fantastisk på många olika sätt, men det är trots allt och till syvende og sidst mer som förenar människor med djuren och växtligheten än sin skiljer dem åt. Jag har varit inne på det tidigare, men det blev än mer uppenbart under dagarna i Järna att människan är en relation. Vi lever inte bara i relation med livet på jorden; människan är en relation. Tankar uppstår och sprids mellan, och utan samverkan med bakterier, djur och växter är det meningslöst att tala om människa. Livet uppstår och förändras, lever vidare och utvecklas relationellt, av ömsesidigt beroende delar som samverkar för varandras överlevnads skull, inte för att vara snälla utan för att det inte finns något alternativ.

På det avslutande, uppsamlande mötet den sista dagen, enades vi om att detta sätt att mötas, utan något annat mål än att just mötas, tänka tillsammans och gemensamt formulera möjligheter att gå vidare, är enormt stimulerande. Utan krav på prestation främjas kreativitet, och genom att gruppen bestod av forskare, konstnärer och teatermänniskor skapades oväntade möten, gavs nya perspektiv och öppnades rhizomatiska kopplingar. Det slog oss att vi lämnade mötet med i princip samma frågor som vi kom dit med, men att svarsmöjligheterna nu var fler. Än en gång fick jag bekräftat för mig vilken styrka det finns i att mötas, förutsättningslöst och utan krav på prestation, kring ett begrepp. Att tänka parallellt och med utgångspunkt i kunskaperna man förfogar över, att samtala utan annat mål än att lära sig något av andra, är något annat än att tänka tillsammans för att komma fram till något bestämt. I Järna var det som tiden gick långsammare. Tystnaden, ron och naturens ljud öppnade upp och skapade utrymme för nytänkande.
You recently retired from your university, but you still seem to be very active. Has retirement been a big change for you?
My wife would tell you that it hasn’t changed much. But it does change the fact that I’m emeritus, which is a sort of zombie life for an academic. I don’t have to manage my lab and that’s a great relief. I was the head of a lab and the head of my school for almost 10 years, so now I’m freed from all that. But for the rest, I’m going to work more. I’m going back to fieldwork, trying to figure out what a critical zone could mean for science and for politics. And I keep giving the keynote talks at scientific meetings, which is very amusing after being accused of being a critic of science for so many years. [Laughs.]
Jag är så enormt tacksam för att jag fann Bruno Latour och hans påverkan på mitt sätt att se på vetenskap, hans inflytande över mitt sätt att tänka och arbeta är större än jag nog förstår. Jag är stolt över att ha fått hälsa på honom personligen och att jag fick tala kort med honom. Hans sätt att ställa frågor och metoder att söka svar är det som inspirerat mig mest, för jag ser mig inte som en lärjunge. Jag verkar i hans efterföljd, men följer honom inte slaviskt och ser mig inte som en lärjunge; filosofer som kräver det av mig som läsare tar jag avstånd från. Jag vill inte veta hur det är, jag vill få verktyg att tänka själv.

Vad vet vi? Hur vet vi? Och vem eller vad är det som vet? Vad är kunskap, och vad är det som det där verbet vetande riktas mot och försöker förstå? Det är eviga frågor som filosofer ägnat sig åt på olika sätt, med olika utgångspunkter, olika mål, i olika tider och på olika sätt i relation till olika andra tänkare. Tänkande och vetenskap är inte linjära processer och framsteget är mer en myt eller en förhoppning, än en beskrivning av sakernas tillstånd. Och för att komplicera saken ytterligare så är det ett faktum att forskare också är människor, med ALLT vad det innebär. Forskare är människor, också, inte några genier som står över det mänskliga; hur kloka framstående tänkarna än är så är de fortfarande människor. Börjar man där och kan man förmå sig själv att se sig som en mindre del i ett gigantiskt system av interagerande delar, som en aktör bland andra i det nätverk som skapar livet, är mycket vunnet.

tisdag 20 mars 2018

Deleuze, en introduktion 1


I Deleuze (2004:207) Difference and Repetition finns en lista med åtta punkter som utgör ett slags programförklaring för filosofin men som också kan användas som utgångspunkt för att skapa en bättre och mer användbar syn på kultur och kunskap, eller det är i alla fall vad jag tänkte gör här i en serie bloggposter. Punkterna fungerar som introduktion till den tankevärld jag vill öppna upp och under en lång rad av år undersökt möjligheterna med. De åtta punkterna beskriver det dominerande tänkandet i samhället på 1960-talet när boken skrevs, men som i hög grad fortfarande gäller. Punkterna beskriver premisserna för det tänkande som Deleuze med sin filosofi utmanar och jag ska här försöka visa hur jag förstår dem och förklara varför jag menar att de kan hjälpa oss bygga ett bättre samhälle.

Vetenskapen behöver utmanas, för det är inte en framgångssaga som går från klarhet till klarhet. Vetenskap är kultur och politik lika mycket som en strävan efter kunskap. Vetenskapens mål är alltid kunskap, men viljan att veta är en kamp som ibland gör framsteg och som ibland åker på bakslag. Idag betraktas utbildning och kunskap allt tydligare som handelsvaror vilka köps och säljs på en marknad där priset är viktigare än kvaliteten. Varken politiker eller arbetsgivarnas företrädare ser studier på högskolan som en intellektuell verksamhet, genom olika utspel och beslut som tas visar man att högre utbildning idag är tänkt att vara något man gör för att bevisa att man kan. Examen har blivit en inträdesbiljett till arbetslivet, en formalitet eller belöning för att man följt reglerna som satts och och håller ut i tre år. Och den synen på kunskap ligger i linje med den syn på kunskap som Deleuze utmanade med sin filosofi för så många år sedan. Trots att samhället idag är ett helt annat är det tydligt att båda tankesätten lever kvar, den ena har blivit mainstream och den andra ses som ett hot mot det moderna samhället inneboende rationalitet. 

Dagens akademi är mer polariserad än den akademi Deleuze verkade i. Det har blivit så eftersom akademin politiserats och eftersom verksamhetens leds med hjälp av regler och ekonomiska styrmedel. Friheten som en gång präglade akademin och som är nödvändig för att kunna placera kunskapen i centrum och som krävs för att lärande ska blir möjligt betraktas idag allt mer, paradoxalt nog, som ett hot. Kanske för att synen på kunskap blivit mainstream och epistemologi förväxlats med ontologi, vilket gör att det som tidigare sågs som lärda samtal om definitioner idag ses som hot mot rådande ordning. Krav på fri forskning betraktas som en provokation; forskning ska vara nyttig, i den mening som makthavarna bestämt. Vill vi verkligen veta och återupprätta kunskapsskolan och värna det som är högre i den högre utbildningen behöver vi stanna upp och tänka efter.

Idag omgärdas akademin och forskningen av en lång rad regler som sägs utgöra garanter för kvalitet, men det är inte så kunskap skapas. Kunskap är inte inte en produkt som kan produceras längs ett löpande band av arbetare som endast har kunskap och kompetens att hantera en liten del av helheten, vilket är principen för New Public Management. Det är inte fler regler och mer kontroller och utvärderingar som behövs, utan färre. Kunskapssamhället som vi en gång levde i och vetenskapens historiska framgångar byggde inte på regler, kontroll eller styrning, utan på frihet, självständighet, ansvar, kritiskt tänkande och transparens. Några andra kriterier behövs inte för att arbeta vetenskapligt, i alla fall inte om kunskap är målet med verksamheten. För att organisera den akademiska världen behövs så klart andra krav och konventioner. Men det är något helt annat, det är bara fernissa eller uttryck för akademisk kultur. Följande åtta postulat, som är min tolkning av Deleuze (2004:207) ganska strama formuleringar, utmanas på olika sätt genom hela hans filosofiska produktion och det är just detta jag menar att vi behöver göra idag för att placera kunskapen i centrum för forskningen och den högre utbildningen: utmana rådande regler och undersöka möjligheterna med alternativa utgångspunkter för forskning.

Den första premissen som Deleuze identifierar och sedan bryter mot är följande: Tänkandets högsta princip är individen. Det är lätt att tecken på det idag. Subjektet är en idealiserad position i samhället och kulturen och det är därifrån kunskapen antas uppstå och spridas. En individ, en tanke; är utgångspunkten för samhällsdebatten. Fast var börjar tanken och slutar individen? Kunskap, makt och subjektet är enligt Foucault en sammanhållen helhet vars inbördes gränser är högst otydliga. Makten och subjektet lierar sig ofta utan att individen inser det och tar därför över om man inte är vaksam, och mot dessa krafter står sig kunskapen slätt. Och när den uppfattningen blivit norm i samhället uppfattas talet om kunskapens primat som ett hot mot rådande ordning. Tänker man bara efter lite grand inser man att det är just detta som sker i skolan där lärarnas arbetsuppgifter regleras allt mer och den administrativa bördan ökar. Det uppfattas bara som ett problem för den som värnar kunskapen, för den som värnar sin egen makt och personliga inflytande är det inget problem, för hen blir kunskapen problemet. Och den ojämna kampen i dagens akademi, mellan linjeorganisationen och kollegiet, är ett annat exempel på samma sak. Där och när individen gjorts till tänkandets högsta princip är kunskapen mindre värld än subjektet, och när vetandet krockar med maktens intressen kommer kunskapen att tvingas underordna sig.

Låt oss stanna upp lite och tänka efter. Är verkligen min tanke min? Vem är jag? Och vad är en tanke, egentligen? Handlar det inte i själva verket om samverkan mellan en herrans massa olika aspekter och influenser? Är inte människan ett kollektivt fenomen? Kunskap uppstår aldrig i ett vakuum och den som har makten över forskningsmedlen kan påverka resultatet av den forskning som finansieras av staten, vilket är den enda vetenskapliga verksamhet som erkänns som vetenskap. Den akademiska friheten finns bara på pappret. Den som vill forska idag måste vara mer lojal mot systemet än mot kunskapen. Det räcker inte att veta, för att ens insikter ska erkännas krävs att man är någon, att man har meriterat sig enligt gällande regler, vilket är ett annat sätt att hävda individens rätt över kunskapen. 

Lösningen på problemet som fångas i denna premiss är inte något slags relativism, utan mer av posthumanism; det vill säga metoder att tänka som INTE har individen som högsta princip, utan KUNSKAPEN. För att tala med Bruno Latour som verkar i samma andra behöver vi gå från Matter of fact, som ideal till: Matter of concern. Det räcker inte att det är sant, det som sägs i namn av vetenskap, det måste betyda något också. Vetenskapen behöver handla mer om kunskap än om meritering. Forskningen behöver drivas framåt av viljan att veta, inte av ekonomiska drivkrafter. Och, för att knyta an till Foucault; vi behöver lyssna mer på VAD som sägs än på VEM som talar. Tänkandets högsta princip är inte individen, utan kunskapen, och kunskapen äger ingen. Kunskap är heller inget man ska strida om, för det handlar inte om vem som har rätt utan om vad som fungerar.

måndag 19 mars 2018

Skolan som gravitationscentrum

Det spelar roll vad som befinner sig i centrum i olika sammanhang, för alla centrum drar till sig olika typer av aktörer (för att poängtera att inte bara människor gör skillnad). Och i skolan ska kunskapen ska vara i centrum, men det går inte bara att bestämma sig för att det ska vara så. Det går inte bara att ändra regler och sedan förvänta sig att det blir som man vill  Samtidsfenomenet att politiker ger skolan en massa olika uppdrag som fungerar politiskt, för att locka väljare, är exempel på vad skolan attraherar för typ av intressen idag. För att inte tala om "riskkapitalbolag", konsulter som erbjuder enkla lösningar och föräldrar som vill att deras barn ska få bra betyg. Tanken på och talet om att skolan ska effektiviseras är också exempel på vad skolan lockar fram och drar till sig idag.

Lika intressant och viktigt är det att se vad skolan repellerar, vad dagens utbildningsorganisation stöter bort. Det råder lärarbrist och engagerade och erfarna lärare väljer att sluta vara lärare. Det är allvarligt och djupt problematiskt, fast jag ser det som en sund reaktion på hur skolan kommit att utvecklats. Skolan är ett gravitationscentrum, en komplex helhet som inte går att styra. Försöken att styra och talet om ordning och reda är exempel på sådant som skolan lockar fram och drar till sig, det är inga lösningar. Skolan är inte ett problem som ska lösas, ett lands utbildningssystem är resultatet av drömmar och visioner från många olika människor.

När den svenska folkskolan infördes och blev obligatorisk på 1800-talet var det inte för att främja entreprenörskap, eller någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det var ett sätt att samla befolkningen och skapa ordning i riket. projektet bars framåt av en tro på kraften i kunskapen, vilket mötte motstånd från olika håll. Folkskolan var ett led i en folkbildningsrörelse och dess nav och gravitationscentrum utgjordes av lärarna och kunskapen. Viljan att veta drev utvecklingen, och eftersom alla (när skolan väl etablerat sig som en allmänt accepterad samhällsinstitution) omfattades av samma vilja och drog åt samma håll blev skolan en samhällsförändrande kraft som bidrog till att omdana Sverige. Länge var det lärarna som enväldigt bestämde, liksom det var professorn som ledde arbetet på universitetet, med utgångspunkt i sina kunskaper och med omsorg om kunskapen.

Någon gång under senare delen av 1900-talet fick politikerna för sig att man med hjälp av socialt ingenjörskap skulle styra skolan mer i detalj, för att optimera resultatet. Och det fungerade hyfsat så länge skolan var statlig och innan man fick för sig att det går att bibehålla samma kvalitet trots att man tillför mindre pengar. Det tog inte lång tid innan nedskärningarna ledde till sjunkande kunskaper, och där, någonstans runt 1990-kom skolan att ändra karaktär. Fram till dess hade kunskapen stått i centrum och skolan attraherade människor som lockades av och som ville arbeta med kunskap. Sedan, när den politiska styrningen av skolan inte gav önskat resultat och politikerna ville rädda sitt anseende började man först skylla på lärarna, sedan allt mer reglera och detaljstyra deras arbete och yrkesvardag. Kunskapen försköts allt mer till periferin och mätbara resultat och ekonomi blev allt viktigare. Sedan blev skolan ett politiskt slagfält och öppnades upp för privata lösningar och konkurrens, eftersom förespråkarna för den linjen sade sig veta säker att det skulle leda till att kunskapsskolan återupprättades. Det blev inte så, och fler åtgärder i samma anda kommer inte att lösa problemen.

Jag vill se skolan som ett gravitationscentrum med ett svart hål i centrum eftersom den bilden gör det omöjligt att hävda att man vet var som ska vara i centrum, liksom den illustrerar hur svårt det är att styra en så pass komplex organisation. Om ingen ved vad som är i centrum kan ingen heller säga sig veta vad sm behövs för att skolan ska bli en kunskapsskola, vilket alla är överens om att skolan ska vara. En sådan syn på skolan skulle främja en med ödmjuk skolpolitik, eftersom alla skulle tvingas förhålla sig till både det som skolan attraherar och det den repelleras, samt vad som kommer ut ur den. Idag, med en syn på skolan som en produktionsanläggning som går att ekonomistyra, kommer lärarna att betraktas som producenter med ansvar för utfallet, och när politiken misslyckas blir det lärarnas fel vilket motiverar mer av samma som försatt oss i den prekära situation vi befinner oss idag.

Låt skolan vara ifred och ge lärarna ansvar för det som sker i klassrummet. Skapa förutsättningar för skolan att attrahera de mest kunniga i landet och de mest engagerade och så länge det inte är så, låts oss betrakta det som problemet, inget annat. Låt oss tillsammans engagera oss i utfallet av skolan och ge inte sken av att betyg är något som kan produceras enligt lagen om tillgång och efterfrågan. Skolan är och kommer alltid att vara ett svart hål som ingen har direkt tillgång till, därför är det först när skolan uppfattas på det sättet och inte förrän politikerna överlåter ansvaret för skolan på kunniga och kunskapsintresserade lärare som är fria att utforma verksamheten efter eget huvud och med kunskapen som enda hänsyn, som en verklig kunskapsskola kan växa fram.

söndag 18 mars 2018

Vad gör man när man gör en litteraturstudie?

Både i grundskolan och den högre utbildningen får elever och studenter som ett led i utvecklingen av förmågan att lära ofta i uppgift att bedriva självständiga studier. När mina barn var små, till exempel, kom min dotter hem en dag och berättade att hon forskat om paprika; det vill säga hon hade på lärarens uppmaning googlat på ämnet paprika och sammanfattat resultatet i en egen text. Eftersom jag är forskare berättade jag att det inte var forskning hon bedrivit, och det förstod hon och vi kunde skratta åt saken, och gör det fortfarande ibland. Men hur är det med andra barn, barn som inte växer upp i akademikerhem? Hur ser de på forskning, hur ser politiker, näringslivsföreträdare och andra inflytelserika människor på forskares hantverk? När det talas om vikten av källkritik tycker jag mig se en problematisk okunskap som lyser igenom. Man vill veta och man vill ha korrekta svar på sina frågor, snabbt. Det finns en otålighet i dagens samhälle som driver på effektiviteten, och behovet av källkritik ser jag som en effekt av det allt mer tydligt uttalade kravet på snabba resultat.

Forskning tar tid och kräver reflektion, det handlar aldrig om att bara läsa av olika instrument. Varken frågan, svaret eller vägen dit är givna. Om men vet på förhand är det inte forskning. Källkritik uppfattas ibland olyckligtvis som en genväg, det är som man fått för sig att om man bara är noga med varifrån man hämtar sina uppgifter blir ens åsikter lika vederhäftiga som forskares utsagor. Fast det räcker aldrig att googla för att få kunskap, det är ett sätt att nå information. Kunskap är något annat, och det finns inga genvägar till verkligt vetande. Därför har jag i mitt arbete som lektor svårt med den allt vanligare formen för självständiga arbeten, det som går under namnet litteraturstudie. Jag stötte först på begreppet när jag undervisade sjuksköterskor, och jag förstod att man inte kunde skicka ut den stora gruppen studenter för att bedriva forskning på patienter. Fast resultatet varierade, från att faktiskt vara en ingående, kritisk analys av ett antal representativa studier inom ett relevant område, till att bara handla om sammanfattning av ett antal mer eller mindre väl valda artiklar med mer eller mindre tydlig koppling till syftet och området. Sedan har det spridit sig och det blir allt vanligare att studenter får i uppgift att göra litteraturstudier, vilket jag tycker är problematiskt.

Om man läser ett antal artiklar och sammanfattar innehållet i dem är det ingen STUDIE, och vad menar man med LITTERATUR? Det verkar råda stor oenighet om detta bland lärarna i skolan och den högre utbildningen. Därför skrev jag ett dokument som jag delade ut till mina studenter, där jag försökte beskriva hur jag tänker och det vill jag dela, för att sprida tankar och för att kanske få respons.
När man gör en genomgång av teorier aktuell forskning inom ett område använder man inte något vetenskaplig metod (om det inte är syftet att göra just det, att analysera texterna och deras innehåll). Här på XXX och XXX är tanken att ni ska öva er att skriva forskningsöversikter och göra relevanta genomgångar av tidigare forskning på ett specifikt område och ger en chans att påbörja arbetet med avsnittet Teoretisk referensram i examensarbetet.
Att läsa artiklar är inte forskning, det försöker jag vara väldigt tydlig med, men det är svårt att nå fram till en del studenter. Jag tror det handlar om hur man fått saken presenterad på andra hål och tidigare i utbildningen samt på grundskolan. Forskar man har man en metod och måste både presenteras och diskuteras, men samlar man in artiklar bör man använda rubriken Tillvägagångssätt istället, om man nu inte i analysen, under rubriken Metod(er) går igenom och analyserar hur forskarna kommer fram till sina resultat. Under rubriken tillvägagångssätt bör man presentera vilka sökord man använt, men det viktiga är inte att informera, man måste reflektera över hur man tänkte när man valde just dessa ord. Och vilka kriterier användes för att välja ut artiklarna som behandlas i genomgången? Transparens och kritisk medvetenhet är A och O i alla texter som skrivs på högskolenivå, och det borde vara ett krav även i grundskolan. Källkritik handlar aldrig om att bara följa regler eller lita blint på sanktionerade källor.
I rapporten som ska lämnas in är det viktigt att tänka på och utveckla tankarna om följande: 
1. Vad var syftet med er sökning: det vill säga vilken fråga är ni intresserade av och vill söka forskningsbaserad kunskap om? 
2. Vilka sökmotorer användes för att finna relevanta artiklar, och varför just den eller dessa? Alla val som lett fram till det slutgiltiga resultatet ska motiveras med goda (det vill säga kontrollerbara) argument och med stöd i referenser till relevant metodlitteratur. 
3. Vilka sökord användes, och varför valdes just dessa ord? Vad var motivet bakom att just dessa valdes: argumentera och resonera. Presentera inte bara orden; tankarna bakom valet av sökord är viktigare. Utan argumentation blir det svårt att förstå och avgöra rimligheten i valen. Valdes några sökord bort? Varför? Välj inte bara uppenbara sökord. Bredda sökningen och leta efter oväntade kombinationer för att på det sättet öka chansen att ni verkligen hittar bra och användbara artiklar som ger en fördjupad bild av frågeställningen. 
4. Hur valdes artiklarna som presenteras i rapporten ut? Vilka kriterier arbetade ni efter i urvalsprocessen, och varför just dessa kriterier? Motivera valet av kriterier med goda argument.
Källkritik handlar inte bara om var man hittar relevant och pålitlig information, det handlar lika mycket om den text man själv skriver. Källkritik ser jag mer som en livshållning och en inställning till kunskap, än en metod. Att okritiskt följa regler är inte förenligt med forskning och leder inte till kunskap. Därför är det så olyckligt att det finns lärare på grundskolan som sprider föreställningen om att forskning är synonymt med att ta reda på saker. Det tar faktiskt fyra år av heltidsstudier som bedrivs efter att man studerat minst tre men oftast fyra år eller mer på högskolan. Det tar som sagt tid att utveckla förståelse för forskning, och tar vi lätt på det devalveras både forskarnas hantverk och kunskapens värde. Därför är det så viktigt att inte jämställa en studie av litteratur med forskning.
Hur presenterar man resultatet av genomgången? 
5. Skapa en struktur som hjälper läsaren förstå era resultat, det vill säga ert kunskapsbidrag som handlar om urvalet av artiklar och genomgången samt analysen av innehållet. Tydliga rubriker och en identifierbar och väl genomtänkt logik i upplägget är viktigt, annars liknar det en tenta och det är inte meningen. Ni förväntas bidra med ny kunskap, inte bara referera vad andra har gjort. Den nya kunskapen skapas genom er analys av artiklarnas innehåll, genom att identifiera mönster och dra generella slutsatser med utgångspunkt i helheten.
Detta har många svårt med. Att sammanfatta vad man läst är enkelt, men att presentera ny kunskap, det vill säga göra något eget av andras resultat, kräver mognad och förståelse för vad studier på högskolan innebär. I ett väl fungerande utbildningssystem är detta något man borde kunna börja med dag ett på högskolan, men som det ser ut i Sverige idag, är det många studenter som lämnar högskolan utan att förstå skillnaden mellan sammanfattning och analys och som bara har en högst basal uppfattning om vad källkritik innebär. Analyser av forskningsresultat är något helt annat än att sammanfatta information. Det räcker inte att artiklarna genomgått peer-rewiew, för forskares resultat skiljer sig ofta åt och uppgiften är att reflektera över varför det blir så och vad det får för konsekvenser.
6. Tänk på att det är viktigt att presentera vem som har forskat; hur man har forskat (ser ni några mönster i urvalet: dominerar kvalitativa studier eller kvantitativa)? Vilka teorier har forskarna använt? Går det att identifiera någon lucka i forskningsfältet och det undersökta området? 
7. Tänk på att det är er analys av resultatet i artiklarna som framförallt ska presenteras, inte innehållet i artiklarna. Referera inte, analysera och diskutera. Gå inte igenom artikel för artikel, fokusera på mönstren och de stora linjerna.
Vad är det som bedöms i denna uppgift?

8. På XXX och XXX är det er förmåga att sätta er in i ett vetenskapligt fält och identifiera mönster, samt skapa ny kunskap med utgångspunkt i andra forskares resultat; er förmåga att säga något självständigt om och med hjälp av artiklarnas innehåll.
Det är i alla fall så här jag ser på och förklarar vad en studie av relevanta teorier och aktuell forskning  på ett avgränsat område innebär. Jag önskar att vi använde ett annat ord än litteraturstudie, för det sänder fel signaler och ger fel intryck av vad forskning är och hur mycket arbete som krävs för att leva upp till forskningens krav på kritisk medvetenhet.

lördag 17 mars 2018

Bruno Latour, om politik och vetenskap 6

Det dök upp en länk i flödet, till en intervju med Bruno Latour. En lång intervju, om angelägna saker som jag tänkte skriva mig igenom i ett par (kanske tre eller flera) bloggposter. Det handlar om kunskap, politik, tro och gränserna mellan. Detta är den sjätte posten, och här fortsätter jag reflektera över det som sägs i intervjun.
I want to step back for a moment and talk about your background. Sometimes you’re described as a sociologist, or an anthropologist, or a philosopher. How would you describe yourself? 
I am not very disciplined, I guess. I’m at heart a philosopher but I’ve been accepted as an anthropologist by anthropologists because I work on modernity, and now modernity is turning into the Anthropocene question. So work I had done many years ago — saying we have never been modern — is now being vindicated. Everyone agrees we will never modernize the planet. Something else is happening. It’s called the Anthropocene. And despite the fact that no sociologist really recognized me as one of them, I’m a sociologist.
Vad ÄR du, är en vanlig fråga som pockar på svar. Jag känner så väl igen mig själv i Latours svar och tankar om sig själv; jag vet inte vad jag är och har aldrig brytt mig särskilt mycket om hur andra ser på den saken. Mina verkliga vänner känner mig som den jag är, och det har alltid handlat om att vara i rörelse, både i fysisk och intellektuell bemärkelse. Jag har alltid värjt mig mot att bli placerad i ett fack och har alltid varit nyfiken. Jag vill inte specialisera mig inom ett fack eller bygga ett personligt varumärke inom en nisch, jag skulle dö av leda. Det är när jag befinner mig just på gränsen till förståelse som jag trivs som allra bäst. Fast det får man inte vara i den akademiska världen, bland annat därför tog min resa som alkohol och drogforskare slut när ett artikelförslag refuserades med hänvisning till att jag, "skrev min avhandling om lastbilschaufförer."

När jag läste Latours bok We have never been modern föll en hel massa bitar på plats för mig och jag hittade där en balans mellan det postmoderna tänkandet, som jag fostrats i, och den moderna tanketradition jag kom ifrån. Latour raserar grunden för alla debatter vi doktorander hade med professorerna på 1990-talet genom att visa att båda lägren hade förbisett det faktum att det vi stred om och för bara fanns i våra huvuden och de kulturella sammanhang där vi kände oss hemma och hade skapat oss en position. Människan har aldrig varit MODERN, och som Latour säger, vi kommer aldrig att kunna modernisera jorden. Det vi kallar modernt är i själva verket en allvarlig åverkan på komplexa system som vi människor är beroende av. Ett tag ser det kanske ut som om vi hanterar situationen, men vi glömmer konsekvent att bakterierna och växterna härskade på jorden långt innan vårt medvetande vaknade till liv och att våra kroppar är beroende av dem och den unika miljö som biosfären utgör. Det moderna projektet tar bara hänsyn till människans tankar och drömmar, inte till verklighetens komplexa samband, därför är antropocen en illustration av kraften i det virtuella och en påminnelse om det moderna tänkandets destruktivitet. Medan forskare världen över strider om vad de är och vilken vetenskaplig disciplin som är bäst och viktigast, medan alla kämpar med att visa hur nyttiga de är utifrån ett strikt ekonomiskt perspektiv, utarmas jordens biologiska, intellektuella och kulturella mångfald i en rasande takt, vilket hotar den långsiktiga hållbarheten.
Didn’t you actually get your PhD in theology? 
Yes. I’m very interested in the philosophy of religion — actually, in biblical exegesis, which is a classic question of learning how to read texts. Philosophy and theology have a common overlap here.
Idag är det, som jag skrivit om i två bloggposter här i veckan, allt färre som läser texter och tolkar språkliga utsagor. Allt fler tar allt mer bokstavligt. Därför har även jag kommit att intressera mig för religion på senare tid, och den ofta ursinniga kritiken mot Islam och muslimer i synnerhet och religion och religiösa i allmänhet, skrämmer mig. Det visar på vilken destruktiv kraft som det moderna tänkandet bär på, samtidigt som det illustrerar hur sammanvävd kunskapen och makten är. Vetenskapen är idag vad Jesus var innan upplysningen: Den enda vägen, sanningen och livet. Jag är forskare och värnar vetenskapen, men håller med Steven Pinker om att man inte bör ställa vetenskap mot religion, dels eftersom det vore att reducera vetenskapen till en trosföreställning, dels eftersom båda behövs, fast på olika sätt. Det man kan veta säkert vore ju idiotiskt att inte ta reda på, men alla frågor går inte att besvara med hjälp av den så kallade vetenskapliga metoden. En hel massa kunskap kräver en utvecklad tolkningsförmåga, vilket är det område där kulturvetenskapens kompetenser behövs. Och bortom det finns religionens domän, där förmågan att tro är enda sättet att nå kunskap och förståelse. Den som ställer vetenskap MOT religion visar i akt och mening att hen tror på vetenskapen och vad är då skillnaden mellan forskare och präster? Detta skriver Latour om i sin bok On the Modern cult of the factish God. Jag ser religion och vetenskap som två olika kompetenser som båda behövs eftersom jag värnar mångfalden i allt jag gör; det är den enda garanten för hållbarhet.
Did you have a religious upbringing? 
I’m Catholic, which is a very important aspect of my interest in texts. I am also very sensitive to the misuses of religion. I have a very good ear for when religious views get transported into politics. So I’m careful not to confuse politics and religion.
Det är ju där den verkliga motsättningen finns, mellan både religion och vetenskapen och POLITIKEN. Det är makten som är problemet, inte tro eller vetande. Människor är inte dumma i huvudet, men i kampen om inflytande strävan efter hegemoni gör människor korkade, och det gäller lika för forskare och präster. Det är dumheten vi borde ta strid mot, och den finns som ett underliggande hot överallt. Populism, fundamentalism och alla former av extremism är det verkliga problemet, inte religionen som sådan. Jag tänker som så ofta på Tage Danielsson, som värjde sig mot alla grupper och företeelser som slutade ist, och som bara accepterade två cyklist och humanist. Han och Lator hade helt klart haft mycket att tala om, och jag skulle gärna vilja sitta med vid bordet för att lyssna. Vishet är något helt annat än evidens, och först när man förstår det och kan skilja mellan tro, vetande och politik kan man växa som människa, vilket kräver ödmjukhet och inte tvärsäkerhet.
It’s one thing to study religion and know how to interpret the Bible, and quite another to be a religious practitioner. Do you go to church? 
Yes, I go to church. But religion is even less understood than science, and I have to say that’s discouraging. People transform religion into ideologies, into belief, and it really has nothing to do with belief. I don’t believe in belief as a category. Belief in God is not the right category. I was raised in the [Rudolf] Bultmann tradition of exegesis, and belief is a misreading of how the text is supposed to affect you. I mean, do you believe in the Virgin Mary’s Immaculate Conception? Not for one minute, if you ask me. But if you ask what produced this belief, then I could point to the moment in the history of the Church when it was important to produce this interpretation.
I mina öron låter dessa ord som ljuv musik. Om det är någon som utgör ett problem i samhället idag så är det alla missförstånd som medvetet och omedvetet uppstår hela tiden, och vars förekomst ökar i takt med att effektiviseringarna drivs allt längre. Det är viljan till makt som tar sig dessa uttryck och det handlar om att förgöra sina motståndare. Debatten är ingen väg till kunskap, det är maktens redskap. Tro är något annat än veta och tolka, och alla tre är mänskliga kompetenser som alla behövs och som måste balanseras mot varandra för att livet ska bli rikt och samhället hållbart.
Why do you go to church? Why is that meaningful to you? 
Because the Church, in spite of all its limitations and the slow transformation of religion into belief and identity, is still active in many ways. It is words — the Logos, the Spirit — that transform the life of those you address. This is something I want to cherish, but it’s very different from believing.
Den som söker vishet och vill utvecklas som människa kommer att misslyckas i sitt uppsåt och sin strävan om hen väljer att förneka religionen, eftersom religionen (liksom bakterierna) fanns där långt före vetenskapen utvecklades. Vårt moderna samhälle vilar på religiös grund även om få idag ser och förstår det, och vetenskapen kommer aldrig att kunna ge människor svar på ALLA frågor som kan uppstå i hjärnan genom livets alla skeden. Jag vill som sagt se tro, vetande och tolkning som KOMPETENSER, som verktyg för att nå svar som fungerar. Inte som sanningsproducerande anordningar, för är det så man ser på vetenskapen eller religionen transformeras verktygen till vapen och det är som upplagt för krig.
In terms of information, the content of the Bible is very limited. But you need to push aside a certain definition of religion, which unfortunately is now dominant almost everywhere. It’s also happening in the sphere of politics, which has been replaced by issues of identity — again, by belief. “I believe in this and I don’t want to dispute it. It’s indisputable.” So a country like the United States now links political belief and religious belief. You cannot do politics with these feelings.
Så länge forskare och präster strider mot varandra kommer fundamentalismen att hållas levande och samhällsklimatet hårdnar när allt fler samtalar allt mindre över olika typer av gränser. Där och när människor inte vill förstå varandra och om det bara anses finnas utrymme för en enda väg fram kan inget hållbart samhälle växa fram och leva vidare. Och då spelar det ingen roll om vetenskapen eller religionen vinner, för det är ett förödande krig som gör alla till förlorare. Att vara människa är en upptäcktsresa i okänd terräng, det är något att förundras över, inte något att strida om. Man kan vara människa på en lång rad olika sätt och alla sätt som fungerar är bra. Det handlar inte om antingen eller, utan om mer eller mindre om både och.
What you’re saying about religion reminds me of William James. In The Varieties of Religious Experience, he wrote about actual religious experience rather than belief and called himself a “radical empiricist.” Does that resonate with you? 
James felt and captured something about the originality of this mode of existence. “Nothing except the experience but no less than an experience.” This is a great line by James and I completely agree with him. I’m a Jamesian.
 Och jag kan bara instämma i de kloka orden. Tro är ingenting annat än upplevelsen men heller ingenting mindre än en upplevelse. Att leva är att uppleva och alla begränsningar av människors önskan att uppleva saker är problematiska. Att uppleva och följa sin vilja att veta och upptäcka är avgörande för humanismen som är den enda ism jag anslutit mig till; dock inte i den tolkning av begreppet som föreningen Humanisterna valt att strida för. Jag är människa och som människa är jag del av mänskligheten, och därför bryr jag mig om vart mänskligheten som helhet är på väg och vilka konsekvenser våra sätt att vara och verka i världen, kollektivt, ger upphov till.

Tar paus där och återkommer inom kort med fler tankar, framlockade av Bruno Latours kloka svar på intervjuarens frågor.