fredag 21 oktober 2016

Företagsekonomisk kunskap

Vad vet företagsekonomer egentligen? Den frågan ställdes i rubriken till ett av seminarierna på FEKIS 2016, på Uppsala Universitet. I panelen satt: Alexandra Waluszewski, Ann-Sofie Köping och Mats Alvesson. Det hela inleddes med några ja/nej-frågor, och panelens svar redovisas inom parentes:
Är företagekonomi en empirisk vetenskap? (Ja)
Finns det en FE metod? (Nej)
Bidrar FE till en bättre värld? (Nja)
Är amerikanska läroböcker bra för svenska förhållanden? (Nej)
Är Harvardsystemet en viktig del av FE? (Nej)
Syns FE tillräckligt i den allmänna debatten? (Nja)
Finns det för många företagsekonomer? (Ja, troligen)
Salen var välfylld, stämningen god och många olika tankar luftades. Väldigt inspirerande, prestigelöst och hela tiden i en förstående anda. Här liksom i andra sammanhang på konferensen liknade tankeutbytet mer samtal än debatt, precis som det ska vara om kunskap ska kunna utvecklas. Efter de snabba svaren fick paneldeltagarna reflektera lite mer utvecklat kring följande frågor där (min tolkning av) svaren redovisas utan anspråk på stringens. Jag skriver för att tänka och lära, för att väcka frågor, inte för att undervisa eller tala om hur det är och det var så här jag uppfattade vad som blev sagt:

Exempel på företagsekonomisk kunskap: Förståelse för komplexa processer, där ekonomi och kultur samverkar på olika, icke-linjär sätt. Sätt att tänka, får studenterna som läser ämnet med sig. Förslag till förståelse och perspektiv på samhället och dess organisationer samt dess organisering. Ett svar gick ut på att det beror på vad man drar gränsen mellan företagsekonomi och andra vetenskapliga discipliner, som är väldigt otydlig (vilket inte ses som ett problem, tvärtom). Frågan handlar också om vad man menar med kunskap, och det är en fråga som måste reflekteras över mer eftersom det inte finns några givna svar på den typen av frågor som företagsekonomer jobbar med. Att skapa förståelse för denna inneboende osäkerhet är viktigt, och det verkar det finnas plats för i många företagsekonomiska utbildningar. Bra, viktigt, hoppfullt!

Exempel på företagsekonomiska amsagor: Så fort man glömmer bort att modellerna är modeller, att teorierna inte är empiri, blir det problem. Händer alldeles för ofta och är en verkligt viktig utmaning, särskilt för företagsekonomer. "Företagets uppgift är att skapa vinst till aktieägarna", är en amsaga som får problematiska konsekvenser; för hållbarheten, öppenheten och demokratin. "Ledare är centrala för organisationer och gör stor skillnad", är en annan amsaga. Teorier om ledarskap idealiserar saker som faller platt i mötet med en komplex verklighet som vägrar rätta sig efter kartan. "Redovisning är inte sanningen, det är siffror som beskriver flöden", och som måste tolkas för att bli meningsfulla. Många föreställningar om ämnet företagsekonomi kommer här på skam, för det handlar om föreställningar om vad företagsekonomer sysslar med. Företagsekonomi, i alla fall det ämne jag möter i min vardag, är vetenskap och det är viktigt att det fortsätter vara så.

Exempel på företagsekonomisk forsknings samhällsbetydelse: Företagsekonomer var tidigt ute och kritiserade nationalekonomiska idealmodeller, genom att peka på empiri som problematiserar teorierna som bygger på att konsumeter agerar rationellt och att girighet är gott. Det fanns även tidigt forskning som fokuserade på kvinnors företagande. Positivt och viktigt att få höra, även om allt absolut inte är frid och fröjd, här liksom i alla ämnen finns problem. Viktigt dock att medvetenheten om problemen är utbredd och god.

Därefter bjöds publiken in. Liksom på andra seminarier på konferensen är tonen trevlig, även om alla inte är överens. Oerhört inspirerande. Jag stärks i uppfattningen att företagsekonomi är ett öppet ämne, med en svag identitet som bjuder in och lyssnar, som är nyfiket och sökande. Fokus i forskningen ligger på ledning, ordning och effekter av organisering. Forskningen är explorativ och syftet är ett skapa förståelse, inte att bevisa hur det är eller vad som är bäst. Delvis beror detta på att företagsekonomin verkar i skuggan av nationalekonomi. Ett slags underdog, alltså, liksom etnologin. Det är där som verkligt viktig kunskap kommer, från marginalen, underifrån. Kunskapen växer ur en fruktbar mylla av prestigelöshet, vilket gör det meningslöst att hävda revir och som främjar nyfikenhet och användandet av rörligt sökarljus. Inte för inte har många etnologer funnit det fruktbart att samverka med företagsekonomer.

Ämnet är schizofrent, säger Mats Alvesson. Å ena sidan fokuseras i undervisningen på rigorösa och heltäckande metodböcker och allomfattande teorier, och å andra sidan finns en önskan att provocera och locka till nytänkande. Väldigt deleuziskt alltså, vilket stärker mig ytterligare i övertygelsen om att jag hamnat rätt. Den där artikeln jag tänkt skriva, om hållbart ledarskap, med utgångspunkt i nomadologiska tankegångar hämtade från den verktygslåda som Deleuze och Guattari lämnade efter sig, kanske jag ska ta tag i. Vi får se hur det blir, men jag känner att det nog är möjligt att i alla fall försöka utan att göra bort sig.

Ord som eklektisk nämns, och väcker ett eko av många etnologiska diskussioner jag varit engagerad i genom åren. Och när det talas om att företagsekonomins studieobjekt är FÖRÄNDRING väcks mitt intresse ytterligare. Värdet i forskningen ligger i att hjälpa människor att tänka, bättre och utanför boxen, i frågor som rör ledning och organisering. Det handlar med andra ord om att lära sig bli bättre att hantera komplexitet genom att arbeta med frågor utan givna svar. Det är långt ifrån (van)föreställningen att företagsekonomi handlar om att hjälpa företag öka sin vinst eller skapa efterfrågan på onödiga produkter och tjänster.

Studenterna talades det om, och deras krav på enkla svar. Inte unikt för företagsekonomin, men inte desto mindre viktigt att uppmärksamma. Viktigt att inte falla i fällan att ge efter för kraven på tydliga svar. Det problemet, den utmaningen försvåras av att kurslitteraturen ofta är normativ. "Vi måste lära studenterna ställa bättre frågor", sades i en reflektion från publiken. Genomströmningskravet nämndes inte, men spelar så klart också in.

Avslutande ord från panelen: Man kan vara nyttig och användbar på olika sätt, antingen genom att ge svar, eller genom att hjälpa människor tänka i nya banor, öppna upp för alternativa tankar. Det krävs mod och styrka, och det finns i ämnet i kraft av att vara universitetsvärldens största ämne. Tyvärr är det få som vågar och modet och styrkan utövas inte särskilt ofta, men det skulle kunna göras, potentialen finns i ämnet.

Kunskapen är en färskvara, och måste behandlas på det sättet och med förståelse för förändring och komplexitet. Det går inte att lösa problem med hjälp av metoder som bidragit till att orsaka problemen, var det någon som sa, med hänvisning till Einstein. Förståelse för detta är enormt viktigt, och andan som finns bland företagsekonomiska forskare borgar för att det är möjligt att hålla den insikten vid liv både inom ämnet och i kommunikationen med studenter och det omgivande samhället.

Kompetensen att ställa frågor måste värnas, för svar som har med ledning och organisering liknar kultur väldigt mycket och har en alldeles för kort hållbarhet.

Etik, ansvar och kritisk kompetens

En av paneldiskussionerna på FEKIS handlade om Företagsekonomi och värderingar, och i panelen satt: Inga-Britt Ahlenius, Hervé Corvellec, Mikael Holmqvist och Lars Strannegård. I fokus för diskussionen stod värderingar och kulturen på Handelshögskolan i Stockholm. Rektor Strannegård blev hårt ansatt, med rätta, men hanterade kritiken föredömligt. Det utvecklade sig till en samtalslik debatt, med en kritisk udd och med utgångspunkt i en djup och allmän medvetenhet om att något måste göras, och att utbildning inom företagsekonomi har ett ansvar. Kanske inte för rådande läge men i alla fall för att göra något. Vad man kan och bör göra visade sig snabbt vara en helt annan fråga. Jag känner mig dock stärkt i uppfattningen att jag befinner mig i ett sammanhang där jag hör hemma, där mina kompetenser behövs och där jag kan utveckla nya och användbara kunskaper i samverkan med likasinnade. Detta förvånar mig fortfarande, för det är inte så det låter i samhällsdebatten. Föreställningarna ute i samhället om ämnet företagsekonomi skiljer sig väldigt mycket åt från hur det ser ut inom ämnet.

Företagsekonomi lockar flest studenter i Sverige idag. Är man stor och stark har man ett ansvar, och om framtidens ledare inte har med sig kompetens att tänka kritiskt, om människor på ansvarsfulla positioner inte kan agera självständigt, utifrån en fungerande moralisk kompass, samt hantera komplexitet får samhället problem. Företagsekonomi kan dock inte ansvara för det som händer, varken bland studenterna eller ute i samhället. Ett lands högre utbildning är del av samhället som högskolan finns och verkar i, och kultur går inte att styra eller tvingas till förändring i en bestämd riktning. Påverka, ja. Styra, nej! Och företrädarna för ämnet har ett viktig uppgift och ett tungt ansvar för vad man säger och vilka värderingar man förmedlar.

Något måste göras, det var alla i panelen rörande överens om. Skandalerna i företagsvärlden och även i riksrevisionen är många och hotar att underminera moralen i hela samhället. Bra, viktigt och inte en dag för tidigt! Dessutom har kulturen på Handels i Stockholm uppmärksammats på olika sätt. Det finns verkligen frågetecken och saker att reflektera över.

Ett citat lästes upp, hämtat från en av grundböckerna i marknadsföring: "Marknadsföringens uppgift är att stimulera efterfrågan". Efterfrågan på vad? Överallt, alltid oavsett? Vad menar man, och vad är det för underliggande värdering som ett sådant uttalande inte bara bygger på utan även förmedlar? Detta MÅSTE diskuteras, och för att kunna diskutera den här typen av frågor krävs kompetens. Etik handlar om frågor utan givna svar, om ställningstaganden som får konsekvenser som måste kunna hanteras. Utan moralisk kompass går det inte att bedriva högre utbildning. Därför är frågan: Vad menar företagsekonomer med etik och värderingar? Vilka värden bygger utbildningen på, och vilka värden utvecklar studenterna under sin tid på högskolan? Rektorn på Handelshögskolan Stockholm pekade på deras mål, som är att studenterna ska bli omdömesgilla och empatiska beslutsfattare, förberedda på och kompetenta att axla ansvar i alla typer av organisationer.

Hur gör man då? Hur främjas utvecklingen av hög moral. Svaret från Handels är: Öka kunskapsintensiteten i utbildningen; låt studenterna lösa mer för att få godkänt. Öka friktionen i utbildningen; låt studenterna arbeta med svårare och mer komplexa uppgifter där det saknas givna svar. Höj ribban! Utmana! Lovvärt, viktigt, lysande, och det fungerar säker på just Handelshögskolan i Stockholm som är ett av Sveriges mest prestigefulla utbildningsinstitution dit toppstudenter från hela världen söker sig. Och även där har man problem, för studenterna är vuxna människor och kulturen som vuxit fram på högskolan, som är en social arena även utanför undervisningen, lämnar en del övrigt att önska. Kanske för att det idag är en EXAMEN som öppnar dörrar, inte KUNSKAPER och BILDNING? Jag vet inte, och det var inget man talade om i panelsen, men det är där jag landar när jag reflekterar över frågan. Universiteten och högskolorna i ett ett land är inga isolerade öar utan integrerade delar i samhället som helhet. Det finns inga vattentäta skott. Så vad menar vi i Sverige idag att värderingar och god etik är? Varför satsas det på utbildning egentligen; är det för att studenterna ska få jobb, eller för att de ska utveckla kunskap? Politikerna har också ett ansvar för moralen i landet.

En annan sak som diskuterades i panelen var hur man förhåller sig till påståenden som är vanliga i samhället, till exempel ett påstående som att skatt är stöld. Hur förhåller sig lärare i företagsekonomi till ett sådant påstående som det. Håller man med och hjälper studenterna utveckla räntesnurror och taktiska skatteupplägg? Eller tar man upp ämnet till kritisk diskussion? Varför tänker man så om skatt? Vilken forskning lutar man sig mot och vilka argument använder man? Vad menar man och vad vill man uppnå? Vilka alternativ finns, och fungerar de? Håller med om att detta är frågor som behöver diskuteras, särskilt på landets handelshögskolor och på företagsekonomiska utbildningar. Men inte bara där, utan även i politiken och samhället i stort. Idag talas det bara om för eller mot skatt, om behovet av höjd eller sänkt skatt. En enormt komplex fråga reduceras till en fråga om rätt eller fel, vilket är både kunskapsfrämmande och bildningshämmande.

Förmågan att hantera komplexitet framstår allt mer som den viktigaste, och det är ett arbete som behöver föras i hela utbildningssystemet. Det är detta som grundskolan förbereder studenterna för, inte för högre studier. Tanken om att grundskolan ska ge förkunskaper leder fel, för det handlar om att skapa förutsättningar för att tillägna sig förmågan att hantera komplexitet. Etik, ansvar och kritisk kompetens är frågor utan givna svar. Självständighet är A och O i all högre utbildning. Därför behöver lärarna på högskolan bli friare och få mer eget ansvar, (förhands)kontrollen av kursplaner och undervisning måste måste minska. Kvalitet i högre utbildning går aldrig att nå genom standardisering och utvärdering, bara genom att låta människor ta eget ansvar! Detta var Inga-Britt Ahlenius också inne på i sitt slutanförande: Individens ansvar måste betonas mycket mer i hela samhället. Betoningen på styrning och kontroll, och delegering av ansvar till särskilda instanser är förödande för utvecklingen av just det som efterlyses i debatten. Ansvar, etik och kritisk tänkande kan man inte utbilda någon i, det kan man bara lära sig genom att vara kritisk och ta eget ansvar.

Etik är ingen lista man kan plugga in och lära sig utantill, det är en förmåga. En samhällsbyggande förmåga som idag befinner sig i kris. Och det är en kris som går hand i hand med kunskapskrisen, fast den märks inte lika tydligt. Först när katastrofen är ett faktum och avslöjandena läggs fram, först när det står klart att ledningens oetiska, olagliga och rent förkastliga beteende inte längre kan försvaras märks det vad avsaknaden av den här kompetensen får för konsekvenser för samhället. Men då är det för sent. Det är utmärkt att högskolan tar tag detta, men först när Svenskt Näringsliv engagerar sig i dessa frågor kan man börja hoppas på en vändning. Svenskt Näringsliv är dock just nu mest upptagen med att driva opinion för lägre löner, och man lobbar också för att den högre utbildningen ska privatiseras och drivas med fokus på företagens (ekonomiska) behov. Kunskap för kunskapens skull anser Svenskt Näringsliv leder till att studenterna strular till sina liv. Vågar vi ta den fighten, eller är vi rädda att företagen lämnar Sverige då? Det är också en fråga som saknar givet svar, också ett problem och en utmaning att ta på största allvar. Det spelar ingen roll hur mycket man förändrar den högre utbildningen och vilka kunskaper och kompetenser man fokuserar på om det studenterna har med sig ut i arbetslivet inte uppskattas av arbetslivets parter och marknadens aktörer. Det räcker inte att TALA om etik. Ett etiskt samhälle kan bara byggas på etiskt agerande i vardagen, ute i samhället och på högskolan.

torsdag 20 oktober 2016

Funktionell dumhet

Många kloka tankar på första sessionen (här på FEKIS, den företagsekonomiska ämneskonferensen, i Uppsala), som jag tror jag väntar med att reflektera kring i en bloggpost längre fram. Nu är det dags för Mats Alvesson, giganten, som ska tala om förekomsten av funktionell dumhet i organisationer. Jag tar det på uppstuds, i farten och från höften. Intressant, på många olika sätt. Den engelska titeln på boken han talar om är: The Stupidity Paradox, och det handlar om vanliga fel som smarta människor och framgångsrika begår.

Organisatoriskt beteende, handlar det om. Alla organisationer vill uppfattas som smarta, och fokuserar på det. Paradoxalt nog leder organisationens strävan efter att locka till sig excellenta individer till organisatorisk dumhet, för organisationer behöver ledas, och för att ledning ska fungera krävs följsamhet och målfokus. Att tänka fritt och kreativt är snarast ett hinder i en organisation som vill lyckas och bli framgångsrik som organisation, som därför leder strävan efter excellens på organisatorisk nivå till att individers excellens motarbetas och till att ledarskapet leder till fördumning. Eftersom det är viktigt att vara FRAMGÅNGSRIK uppfattas detta inte som ett problem, och paradoxen och dess problem i det långa loppet uppmärksammas inte. Så länge siffrorna ser bra ut anses allt vara frid och fröjd. Alvesson jämför Pisa-mätningarnas sjunkande resultat med betygen vars kurva stadigt pekar uppåt, och att detta problem inte tas på allvar. Vad är viktigast för kunskapsnationen Sverige, att enskilda skolföretag går bra, eller att kunskapen utvecklas i landet? Om politiker och andra litar blint på att företagen och enskilda skolor ska ta ansvar för helheten får vi ett slags dumhetens funktionella politik, vilket det finns gott om tecken på att vi redan har …

Idag talas det mycket om kunskap, men hur ser det ut i praktiken? Här tänker jag på hur både studenter och företagare säger att den verkliga kunskapen får man ute i arbetslivet, eftersom den högre utbildningen är allt för teoretisk och abstrakt. Accepterar vi en sådan syn på kunskap och låter företagen bestämma över innehållet på högskolan leder det till att kunskapens värde urholkas och till att skolor och universitet förvandlas till ett slags ackrediteringsinstitut som kränger betyg och examina. Exemplen på funktionell dumhet är många, men det verkligt tragiska är att detta inte riktigt uppfattas som ett problem, eller att problemet åtminstone inte tas på allvar. Åtgärderna riskerar därför snarast att förvärra situationen.

Alvesson poängterar att dumheten han talar om inte handlar om låg IQ eller korkat beteende. Funktionell dumhet kräver att man är kompetent, och arbetet som utförs applåderas ofta och gärna. Dumheten handlar om effekterna av ett ENSIDIGT fokus på enskilda aspekter av helheten. Ett slags egoism alltså. Tänkandet som leder till organisatorisk dumhet kännetecknas av att man tänker inom boxen, briser i reflektion och saknar kritiskt tänkande. Ett osjälvständigt tänkande, handlar det om. Vad som är normalt och det som andra gör, anses gott och bra. Att gräva ner sig inom ett snävt område och söka individuell meritering är kännetecken på funktionell dumhet i organisationer. Visselblåsare och andra som på olika sätt säger stopp, tänk efter nu. Ska vi verkligen göra … Det uppskattas inte i en organisation som inte förstår hur utbredd den funktionella dumheten är. Nytänkande, kreativitet och integritet samt förmågan att agera självständigt förhindras och ses ofta som ett problem. Det som är bra för organisationen anses objektivt gott, vilket riskerar att leda till miljöförstöring och andra samhällsproblem. Privatiserade vinster och förstatligade förluster ser jag som själva sinnebilden för funktionell dumhet, som är ett allvarligt problem.

Alvesson använder företaget Pepsi som exempel och talar om kriget mellan Coca-Cola och Pepsi, som drev företaget att utveckla egenskaper som gynnade företaget i kampen med ett annat läskedrycksföretag. För att lyckas i ett sådant krig krävs funktionell dumhet, för det man sysslar med är utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv rent skadligt och utifrån ett demokratiperspektiv meningslöst. Det finns många framgångsrika företag som lyckats väl och når stora (ekonomiska) framgångar, vilket tar fokus från sådant som är viktigt utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv. Varför man tillverkar det man tillverkar kan och får inte ifrågasättas, vilket ytterligare underblåser och osynliggör den funktionella dumheten. Vad händer med miljön, människosynen och samhällets långsiktiga hållbarhet?

I akademin jämförs högskolor med varandra, och endast det bästa anses gott nog. Konkurrens anses driva kvalitet och den organisation som vinner priser och utmärkelser, det vill säga som är bra på att producera det som mäts, hyllas och andra förväntas följa efter. Tanken sprider sig och produktionen av corporate bullshit ökar, strömlinjeformning och följsamhet ses som viktigast.

Värdegrundsarbete är sinnebilden för vad funktionell dumhet leder till. Här i Uppsala står det ovanför en av hörsalarna: Tänka fritt är stort. Tänka rätt är större, vilket visar att detta med funktionell dumhet inte är en nyhet. Fast idag går det snabbare, mångfalden minskar och det finns inte tid för kritiskt tänkande. Ekonomisk framgång och ökande vinst anses vara överordnat allt annat. Det leder till att tomheten ökar, till att sken, yta och fina fasader anses vara det enda som räknas. Budskapet blir: Tänk inte efter för mycket! Kolla aldrig en bra historia! Stick huvudet i sanden och följ minsta motståndets lag. Utbildning ska gå snabbt, vara effektiv och är vi generösa med betyg blir ALLA nöjda. Alla? Nej, inte den som anser att kunskapen ska vara i centrum, inte den som värnar lärandet!

Vem tar ansvar, frågar Alvesson. Det tragiska svaret är att inom rådande paradigm och i dagens organisations- och managementtänkande tar ingen DET ÖVERGRIPANDE ansvaret. Alla tar sitt lilla ansvar, för sin del av organisationen. Med resultatet att den funktionella dumheten sprider sig, samtidigt som förmågan att se dess (negativa) effekter utarmas. Därför görs mer av samma när problem ska lösas, till exempel i skolan. BEHÖRIGA lärare anställs, hellre än bra lärare. Ofta sammanfaller det, men långt ifrån altid. Den som sätter kunskapen i centrum kanske inte är intresserad av att meritera sig. Att skaffa sig formella meriter tar tid och resurser från kunskapen och lärandet och gynnar målfokus och betygshets. Formen och ytan överordnas innehållet, kunskapen och den verkliga kvaliteten.

Hur bryter vi den negativa utvecklingen? Uppmuntra invändningar och kritik. Vidga perspektivet, se längre än, förbi och bortom den egna organisationen. Prova nya tankar, gärna sådant som inte testats förut. Undvik best practice, främja heterogenitet och uppskatta besvärliga medarbetare. Låt saker och ting ta tid och sluta effektivisera. Fyll tiden och verksamheten med så mycket INNEHÅLL som möjligt. Sätt KUNSKAPEN i centrum och inse att det finns inga genvägar till VERKLIG kvalitet.

Ekonomiserig vs Bildning, eller är det verkligen en motsättning?

Idag är jag i Uppsala, på konferens. Företagsekonomisk konferens. Två dagar. Bara lyssna och lära. Intressant. Att lära sig ett ämne, så att säga inifrån, genom att undervisa och umgås med kollegor, delta på seminarier, är spännande. Jag är forskare och har studerat organisationer och organisering i många år, men jag kommer från en helt annan ämnestradition. Jag är humanist, etnolog och kulturforskare, inte företagsekonom. Fast å andra sidan är företagsekonomi inte ett särskilt enhetligt ämne, och många av företrädarna kommer dessutom från andra ämnen. Jag känner mig hemma, väl mottagen och kan med mitt perspektiv och mina intressen och kompetenser bidra med annan kunskap och vidgad förståelse. Bildningsresan fortsätter alltså och jag får vara lärare i ordets verkliga betydelse, en som lär (det vill säga utvecklar kunskap). Annars håller ju läraryrket på att bli en strikt kontrollerad profession som är mer intresserad av yrkets anseende, löneutveckling och karriärvägar. Jag tror det är förödande för kunskapen, och det är en effekt av samhällets ekonomisering.

Företagsekonomer borde forska om detta, om hur ekonomiska hänsyn påverkar tänkandet kring andra aspekter av företagande. Marknadsföring till exempel, vad händer om dess uppdrag bara handlar om att framställa uppdragsgivaren i så god dager som möjligt? Vad händer med organisationernas HR-arbete om företagets fokus enbart är att, inte bara tjäna pengar utan att öka vinsten? Kort sagt, vad händer med individer, organisationer och samhällen om ekonomin hamnar i fokus? Vilka risker finns?

Ofta låter det som pengar alltid och enbart är gott, som att det inte finns några baksidor eller risker. Ju mer pengar desto bättre, alltså. Fast så är det inte, det förstår alla, om man bara tänker efter. Pengar är ett fantastiskt redskap, men liksom alla andra redskap är dess värde alltid knutet till hur och till vad det används.

Allt oftare talas det om behovet av jobb med låga löner. Vem har BEHOV av låga löner, undrar jag. Svaret är så klart: Marknaden, den anonyma och krävande massan av aktieägare som i takt med samhällets ekonomisering vant sig vid, inte bara höga utan även ökande, avkastningar på insatt kapital. Det är marknaden och dess (orimliga, och många gånger cyniska) behov som politiker förväntas tillgodose. Och genom att acceptera kraven urholkas på sikt samhällets hållbarhet. Inte bara naturen och demokratin utan även ekonomin utmanas genom att fokus ligger på PENGARNA. Igår stod en företrädare för svenskt Näringsliv i TV och talade om behovet av låga löner. ”Annars förvinner jobben”, sa han. Det han inte sa var att om samhället lägger sig platt för marknadens anonyma krav på ständigt ökande krav på ekonomisk avkastning försvinner inte bara jobben utan även medmänskligheten, solidariteten och allt som gör livet värt att leva. Pengar är en enorm kraft, som hela tiden hotar att bli sitt eget syfte. Ekonomin kan, om man inte är vaksam, utvecklas till ett svart hål som slukar allt i sin väg, vilket vore förödande även för marknadens aktörer.

Vad har ett allt tydligare fokus på ekonomi bidragit till, hur han ekonomiseringen påverkat samhället. Här är några exempel.

Effektivisering: Allt ska gå snabbt. Utbildning, till exempel. Kommer just från en morgonpromenad i Uppsalas anrika kvarter där kunskapen länge stod i centrum. Där det fanns tid att läsa, tänka, samtala och kritiskt granska. Studier tog den tid de tog och först när man var nöjd med INNEHÅLLET publicerade man sig eller gick upp till professorn och visade vad man kunde. Allt var sannerligen inte bättre förr, men kvaliteten i skolan och den högre utbildningen var det, definitivt. Och det är inte att undra på, för KUNSKAPEN stod i centrum, inte ekonomin.

Den eller det bästa: För kunden är endast det bästa gott nog, och bara en kan som bekant vara bäst. Därför är ett ekonomiserat samhälle närmast fixerat vid att finna den eller det bästa. Stanna upp och tänk efter lite. Hur stor skillnad kan det rimligtvis vara mellan människor som genetiskt är snudd på identiska? Visst skiljer det i ifråga om miljö, men även det är marginellt, i alla fall om klyftorna är små, vilket de var när Sverige låg i topp och den svenska skolan ansågs vara ett föredöme för hela världen. Betänk även att det eller den som är bäst fortfarande kan vara dåligt/dålig. Bäst är ett relativt mått. Alla kan alltid bli bättre, men tänker man så tar det fokus från ekonomin och effektiviseringen. 

Konkurrens: Allt och alla hänger ihop. När ekonomi, effektivisering och den eller det bästa idealiseras kommer tanken om att konkurrens är bästa vägen fram som ett brev på posten (vilket för övrigt är ett uttryck som ingen snart förstår, för i samband med att Posten konkurrensutsattes raserades pålitligheten fullkomligt), vilket vänder alla mot varandra och förhindrar samarbete. Solidariteten och medmänskligheten som gör att tryggheten ökar och som håller samman samhället urholkas. Din vän kan vara din fiende, för bara en kan ju vara bäst. Alla ser om sitt hus och fokuserar på sig själva, till exempel på sänkt skatt för mig (för jag ska ju inte bli sjuk och vill väl inte betala för slitage på vägar och infrastruktur som inte jag använder), eller på ökade hinder för flyktingar som är i behov av skydd och hjälp. Stängda gränser och ökade klyftor blir följden, liksom mer fokus på det som är mät- och jämförbart.

Målfokus: Vägen mot målet, ekonomisk framgång, betyder ingenting. Målet är det enda som betyder något. Alltså fokuseras det på kvartalsredovisningar, examina och betyg. Innehållet, studierna, samtalen och en behaglig och utvecklande, lärorik resa fram, betraktas som slöseri med både tid och resurser. Mot målet, nu! Ge mig det jag vill ha så fort det bara går. Jag, jag, jag, vill ha mitt BETYG nu! Bildning och lärda samtal, glöm det. Vem vann DEBATTEN?

Kvalitetssäkring: Man får vad man betalar för, brukar man säga. Kanske är det därför det talas så mycket om kvalitet och kvalitetssäkring idag. Då, när den svenska skolan låg i topp och kvaliteten bevisligen var utmärkt talades det inte om kvalitet. Då fokuserade man på kunskapen, innehållet, samtalen och vägen fram. Då ansågs bildning vara viktigt och kunskapen hade ett självklart egenvärde. Idag mäts, vägs och jämförs det som aldrig förr. Universitetens positioner på rankinglistor bevakas och bibliometriska data antas vara ett bra mått på kvalitet. Så går det som det går; det går inflation i betygen, och kunskapen rasar.

Man ska tänka sig för vad man önskar sig, för risken eller chansen, beroende på vad man önskar sig, är att önskningen går i uppfyllelse. Ekonomiseringens förespråkare har verkligen lyckats, idag är ”alla” med på tåget och den som ifrågasätter pengar som mål riskerar att mötas av skepsis. Frågan som måste ställas är dock: Går det att få både hållbarhet och exponentiell vinstökning? Inget talar för att det går, och mer av samma, ovanstående åtgärder och strategier, löser inte problemet, tvärtom. Arbetet med att skapa världens bästa skola riskerar att leda till kunskapsskolans undergång. Fast på börsen rusar skolföretagen. Aktiekursen följer betygskurvan. Kunskapen rasar dock. Vad är viktigast, egentligen? Vad är det vi behöver för att överleva på sikt? Det är de verkligt viktiga frågorna. Dessa frågor står i fokus i min forskning.


Bildning, som ligger mig varmt om hjärtat och som jag ser som min forsknings huvudsakliga mål, vill jag värna även i min företagsekonomiska verksamhet. Och det finns ingen motsättning mellan dessa båda aspekter på utbildning och forskning. Bildning skulle kunna vara ett sätt att föra Företagsekonomin tillbaka till sina rötter, tillbaka till tanken om att ekonomi handlar om att HUSHÅLLA med BEGRÄNSADE resurser. Jag har alltså en uppgift, en mission. 

onsdag 19 oktober 2016

Språk, tankar och makt

Under Strecket är en plats i tillvaron som är allt annat än neutral. Aldrig ointressant, alltid en möjlighet att hitta något intressant och en enorm ocean av bildning att ösa ur. Tänk om det var sinnebilden för skolan och den högre utbildningen. En allt annat än målsäkrad resa in i det okända, där inga garantier för något annat än överraskning fanns att få. En plats att upptäcka sig själv i, ett ständigt pågående samtal om högt och lågt. Kunskapen i centrum, och bildningen som enda ledstjärna. Om du vill, när du vill och så länge du har ork och lust. Utan kontroll, men ändå pålitlig. Frihet under ansvar. Det vore något, men känns allt mer som en hopplös dröm. Tidningsdöden och kunskapskrisen går hand i hand. Vad är hönan och vad är ägget? Båda är aspekter av samma tillblivelseprocess är jag rädd. Förändringen måste komma inifrån, underifrån och den måste växa fram mellan. Rörelsen kan inte styras, bara följas och påverkas genom engagemang. Liksom kulturen, språket, makten och kunskapen. 

Dagens text fångade mitt intresse och lusten att läsa och förstå kanaliseras till viljan att skriva och tänka. Som vanligt, men idag är det lättare att ta vara på kraften. På väg till Uppsals för konferens i morgon stannar jag till i Stockholm och har en hel dag att fylla med mening. Ska korrekturläsa manuset till bok numer två: Studier av förändring, i rörelse. Utan omväxling går det dock inte, så jag vilar i och låter mig inspireras av Magnus P Ängsdals text om språkets makt över tanken, och tvärtom.
Det sägs ibland att politisk kamp är en kamp om betydelsen hos ord. Ståndpunkter, politiska program, rentav hela världsbilder kapslas in i slagord som ”frihet”, ”feminism” och ”svenska värderingar”, och den som gifter samman en betydelse med en språklig form på ett effektivt sätt kan påverka andras bild av verkligheten. 
Det kan ske på olika sätt. Det finns visserligen ­exempel på språkliga nyskapelser, vanligare är att ord som redan används laddas med nya betydelser. ”Kann man Begriffe besetzen?”, frågade sig den tyske lingvisten Josef Klein i en viktig artikel om språk och politik publicerad 1991; kan man ”ockupera” ett begrepp, göra det till sitt? Ja, åtminstone för en tid, tills motståndaren snor åt sig och laddar om det.
Exemplen på detta är många. Ord har betydelse och kan göra skillnad. Frågan är dock om språket bär på tillräckligt med förklarings- och bestämningskraft för att räcka som studieobjekt, ifall man vill förstå kultur. Man talar inom samhällsvetenskapen om en språklig vändning, och det finns de som hävdar att språket bestämmer världens vara, att språk är makt och att talet om är tvingande. Problemet är att makten behöver något konkret att hängas upp på för att dess verkan ska bli beständig. Språket är en struktur som innehåller en bestämd logik som man tvingas underkasta sig för att kunna uttrycka sig. Därför är språk en viktig fråga, utan tvekan. Frågan är bara hur viktig frågan är.
Om man skärskådar de allt vanligare verbala skärmytslingarna kring normer och identiteter är det svårt att blunda för språkbrukets framskjutna roll. Känsligast av alla omstridda uttryck just nu tycks n-ordet vara. Nyligen rapporterades om ett panelsamtal om språk på Stockholms stads­bibliotek som ställts in sedan annonsen visat sig inne­hålla ordet ”neger”, om än med citattecken. ­Arrangören, Nationella dramaturgiatet, bad om ­ursäkt för tilltaget. Man frågar sig onekligen om ­n-ordet, eller föreställningar som är knutna till det, alls ska kunna dryftas om det beläggs med tabu. Det hela liknar ett slags magiskt tänkande. Stryk ordet och allt det står för, så följer världen efter.
Det finns en ängslighet i dagens samhälle, en rädsla för att att göra fel. Tonläget är högt uppdrivet, och på nätet går det rasande snabbt. Ett förfluget ord, en mindre genomtänkt formulering kan på ett ögonblick bli viral och leda till konsekvenser som ingen vet någonting om i förväg. Samtidigt måste språket i sig och ordens betydelser kunna diskuteras på ett neutralt sätt, för hur ska språket annars kunna förändras och dess konsekvenser uppmärksammas? Det magiska tänkande som Ängsdal pekar på är en farlig utveckling. Tveklöst finns det en relation mellan ord och handlingar, men det är långt ifrån självklart vad som är hönan och vad som ägget. Jag tänker samproduktion, kultur uppstår som en konsekvens av dynamiken mellan tanken och världen och språket håller ihop helheten. Tankar och makt hänger ihop med språk och bildar ett slags treenighet. Fast om detta råder ingen enighet, det är min tanke, eller den tanke jag just nu, just här undersöker.
Vi står, kan det tyckas, i en spärreld av ideologiska argument kretsande kring språk. Det måtte vara goda tider att leva i för språkvårdare och lingvister. När allt kommer omkring är språk, som politolingvisten Heiko Girnth mycket riktigt har skrivit, själva förutsättningen för att politik alls ska bli möjligt.
Utan språk finns inget samhälle, men frågan är viken roll språket har i den process som samhället skapas genom. Följer språket, eller styr det? Är benämningar tvingande, eller beskrivande? Vad kommer först: Tanken, ordet eller materien? Går det att veta, eller är frågan felställd och riktar uppmärksamheten åt fel hål, bort från det område där ett verkligt användbart svar finns? Som kulturvetare har jag inga svar, jag är intresserad av frågorna och vill reflektera över olika möjligheter. Jag vill samtala och reflektera, inte debattera och bestämma. Utan språk går det inte. Kultur är dock mycket mer än bara språk.
I grunden är problematiken emellertid inte ny. Språkens historia är ju också en språkreflektionens historia. Åtminstone sedan Platon skrev sin Kratylos-dialog är frågan om de språkliga formernas ­relation till värld och tanke ställd under kontinuerlig, ibland häftigt uppflammande debatt. Att blicka tillbaka på några milstolpar är inte svårt. Wilhelm von Humboldt trodde i likhet med romantiska tänkare som Herder att modersmålet präglar talarens världsbild. Han gick rentav så långt som att hävda en av förstaspråket avhängig Weltanschauung, en världsåskådning. 
Empiriskt prövades idén om språkets makt över tanken av Edward Sapir och Benjamin Lee Whorf under 1900-talets första hälft. Ja, hävdade de utifrån studier av indianspråk, tänkandet influeras i hög grad av semantiska gränsdragningar; deras tes om språklig relativitet fick stort genomslag med tiden. Ferdinand de Saussure å sin sida hade tidigare på seklet slagit fast att det språkliga tecknet förhåller sig godtyckligt till tingen i yttervärlden, liksom ­Hermogenes gjorde det i sin dialog med Kratylos hos Platon. I ett sådant synsätt finns föga utrymme för idén om en språkets makt över tanken.
Med lite perspektiv och överblick ser man att många tankar redan tänkts, många gånger om. Väldigt lite är nytt under solen. Förändring må vara kulturens enda konstant, men skillnaden över tid, om man sträcker ut tidsperspektivet lite är liten. Därför är bildning så viktigt för att kunskapen ska bli användbar och meningsfull. Det behövs både fakta/evidens och analys, samt uppmärksamhet på konsekvenser. Evidens kan fungera som synonym för materia här, och analysen innehåller en ansenlig grad av makt. Språket är ett slags konsekvens. Kulturen uppstår i dynamiken mellan. Eller för att förklara tanken med ett trivalt och vardagligt exempel; vad vi har att göra med är ett slags sten-sax-påse-spel. Vem som vinner bestäms av kontexten, men varje del av helheten kan vinna över varje annan del, om och när förhållandena är de rätta. Om, låt oss säga, stenen alltid vann, hade vi inget spel. Alla skulle välja den och ingen skulle vinna. Tanken om den eller det bästa, viktigaste, mäktigaste, enda, rätta, är ett missförstånd, ett önsketänkande. Verkligheten låter sin inte inordnas så enkelt i ett system skapat av människan. Materien har makt över både språket och tanken, men det gäller för alla delarna i helheten. Inget är givet på förhand. Framtiden är öppen. Bildning handlar om att lära sig hantera komplexiteten som uppstår i dynamiken mellan. Bildning handlar inte om att komma fram till sanningen, utan om att undersöka den värld som människorna bor i och både förändrar och förändras av. Att språk spelar roll är självklart, frågan är dock vilken.
Om sådana spörsmål har nu lingvisterna Lars Melin och Mikael Parkvall skrivit boken ”Laddade ord. En bok om tankens makt över språket” (Morfem). Kan språket vi talar påverka tänkandet? Eller är kognitionen språkoberoende? Melins och Parkvalls kåserande redogörelse täcker ett helt spektrum av kittlande språkfrågor i samtiden: från ord som ”knulla” och ”mödomshinna” via partipolitikens spinndoktorer till strävanden för språklig jämställdhet och inkludering, vilka tagit sig tydliga uttryck i debatter om ”hen” och ”en”. 
Jag skriver hen, men använder inte en. Orsaken är att jag inte i onödan vill tillskriva det som är obestämt en könsidentitet, samtidigt som jag inte tror att språket är tvingande. Kultur är resultatet av samproduktion, det handlar om både och, inte om antingen eller. Genom att välja andra ord påverkas meningen och upplevelsen, men påverkan är dubbelriktad och kausalitetens svår att uttala sig om. Tanken på att benämna sina barn hen för att de själva ska kunna välja, senare i livet, är befängd. Missförstånden rörande språket, makten och tankarna är många. Boken är därför både intressant och viktig.
De slår fast att ”språkbruket har ett mycket ringa inflytande på våra världsbilder” redan tidigt i boken. Frågan är förstås vad författarna egentligen menar är problematiskt med idén om språkets makt över tanken. De skriver: ”När man i de flesta fall diskuterar huruvida ’språket styr tänkandet’ rör det sig snarare om hur något sägs. Det är bara där det finns en kontrovers.” Att själva budskapet i en utsaga kan påverka tanken är också för Melin och Parkvall okontroversiellt. Vad tvisten gäller är alltså hur ett och samma innehåll formuleras. 
Bokens polemiska udd är riktad främst mot världsförbättrare med tron på språket som draghjälp, däribland en och annan kollega, men också mot personer med påstått bristande kunskaper om hur språk och laddade ord fungerar. Melin och Parkvall vänder sig mot sådant som ”intuitiva” approacher och beväpnar sig med vetenskapens fulla legitimitet när de med stöd av ”de flesta språkvetare” avvisar idén att språket är kung över tanken. Det gör framställningen något mindre dynamisk och prövande än vad den hade kunnat vara. Frågan som avhandlas är trots allt genuint komplex. 
Jag dras som bekant likt en fluga till en sockerbit, till komplexa frågor utan givna svar. Det är där jag finner stimulans, när jag arbetar med öppna frågor vars svar är föränderliga. Väldigt mycket i livet och tillvaron är vagt, till sin natur. Därför behövs kompetensen att hantera komplexitet. Verkligheten är lika lite som språket given, allt och alla förändras dynamiskt i samma process av ömsesidig tillblivelse. Det är så jag ser på språket, inte som antingen förändrande eller följsamt. Språket både förändrar och förändras. Just det verkar vara fruktansvärt svårt att förstå. Är det rätt eller fel, bra eller dåligt? Det kan väl inte vara både och, eller? Det är precis vad det kan. Kultur är inte, kultur blir till i en komplex och icke-linjär process. Kultur är resultatet av samproduktion. Jag instämmer i författarnas kritik, men förhåller mig tveksam till deras metod och slutsatser. Alla texter kan läsas aktivt. Man måste inte köpa hela paketet, det går att ta till sig delar och lyssna och lära av det som talar till en, samtidigt som man förkastar sådant som är problematiskt. Bara man inte hävdar att de har fel och jag har rätt. Bildning handlar inte om att hitta sanningen utan om att lära sig förstå och hantera komplexitet. Ängsdal verkar vara inne på samma tanke.
Om man skalar bort den emellanåt raljanta jargongen i boken övertygar resonemangen ändå i långa stycken. Ett exempel: ordet ”oskuld” tycks inte ha klavbundit svenska tonåringar i känslor av skuld inför intimt umgänge, sexuell frigörelse har varit möjlig ändå, praktiken visade sig segra över benämningen. Det är visserligen inget argument för att språket inte kan påverka tanken. Likafullt visar det hur ords betydelser bleknar bort med tiden – ett vederhäftigt argument mot språklig determinism eller idén att språket bestämmer (och inte bara påverkar) tanken. Att kasta determinismen överbord är förvisso inte kontroversiellt. Om den alls förekommer i våra dagar så hörs den från radikala konstruktivister som hävdar att språklig kategorisering bildar grund för all annan kategorisering: utan språkliga gränsdragningar mellan man och kvinna, inga kön och ingen sexism. En orimlig hållning, som författarna effektivt kullkastar. 
Språket kan påverka, men påverkan sker på marginalen. Deleuze och Guattari som också intresserat sig för språk talar om slumpens roll i processer av tillblivelse. Slumpen och flyktlinjerna påverkar i mellanrummen, där och när det står och väger. När det kan bli antingen eller är det slumpen som fäller avgörandet, vilket inte betyder att slumpen styr. Vid vissa tillfället kan ett nytt ord eller en förändrad benämning, liksom hävdandet av en etablerad innebörd fälla avgörandet. Språket är aldrig neutralt, det beror på. Utan kunskap om kontexten går det inte att säga något om språkets betydelse. Språk, tankar och makt är ett slags helhet, som sagt. Ingen del är viktigare än någon annan, inte per se. Det bestäms där och då, och eftersom kulturen är fylld av sådana situationer och tillfällen spelar det roll. Ingen kan dock på förhand veta vilken roll. Därför betoningen på förståelsen för och uppmärksamheten av komplexiteten. Vad som behövs (och vad som dagens samhälle råder skriande brist på) är förmåga att förstå behovet av mer kunskap än nöden kräver. Bildning står för bredd och överflöd, handlar om marginaler, trygghet och hållbarhet. Forskningen står för djup och specialisering. Kulturen som uppstår mellan dessa båda sfärer blir mer hållbar än dagens och där förstår fler att språk spelar roll och kan därmed lära sig hantera situationerna som hela tiden uppstår på ett klokt sätt.
Men Melin och Parkvall går längre än så. De ­avfärdar också, med åtminstone ett ben i empirin, den språkliga relativismen. Sant är att kognitiva förutsättningar inte är beroende av språk. Men härutöver går det att finna skillnader i hur vi, beroende på vilket språk vi är vana vid, typiskt och oreflekterat styckar upp världen. Det skärper uppmärksamheten för vad vi uppfattar i förstone. Den som till äventyrs tvekar om språkets inverkan på tanken och om växelspelet dem emellan har mycket att hämta exempelvis i ”Language in mind”, utgiven av Dedre Gentner och Susan Goldin-Meadow 2003. Här, och på annat håll, finns gott om evidens. 
Exakt vilken forskning Melin och Parkvall tagit del av är dock svårt att säga. De nämner namn och någon boktitel här och var, men ”Laddade ord” saknar en litteraturförteckning. Det bidrar till ­intrycket av en bild målad med penseldrag som inte bara är väl breda, utan stundom också förställer det som den skulle visa. Så heter det att idén om språkets makt över tanken återfinns i de tre teorierna postmodernism, den språkliga vändningen och ­socialkonstruktivism. Men varken postmodernism eller ”the linguistic turn” är någon sammanhållen teori. Det senare syftar snarast på ett idéhistoriskt fenomen: ett teoretiskt fokusskifte, där språk tillmäts stort förklaringsvärde. 
Det här känner jag igen. Den typen av svepande avfärdande eller ifrågasättande av något som reduceras till ett ord utan mening. Jag tycker inte nödvändigtvis att man måste vara supertydlig med alla referenser, men läsaren måste få hjälp att kritisera och ifrågasätta, annars är det inte vetenskap. Jag har jobbat med och känner mig hemma i det som författarna uttrycker sig i svepande ordalag om, men jag känner inte igen mig.
Låt oss ändå följa författarna en bit på ­vägen och inte överdriva effekterna som olika språk kan ha. Kanske ligger i så fall hunden begraven någon annanstans? Kan mer eller mindre synonyma ord i ett språk få oss att begripa ett och samma fenomen på olika sätt? Spelar det roll om vi säger ”bög” eller ”stjärtgosse”? 
”Det finns näst intill ingen forskning på området”, svarar författarna. Men det är direkt felaktigt. Det har exempelvis gjorts åtskilliga perceptionsstudier på hur tyskspråkiga personer uppfattar något så när synonyma ord som skiljer sig åt i graden av köns­markering. Och bilden är tydlig. Att använda en ­feministisk dubbelform av typen Lehrerinnen und Lehrer (’kvinnliga och manliga lärare’) i stället för en maskulin form som Lehrer (’lärare’) ökar påtagligt chansen att talarna tänker på både män och kvinnor. Här kan alltså språklig påverkan på tanken beläggas. 
Just därför använder jag hen, för att inte i onödan låsa fast något vars mening kan och bör vara öppen. På det sättet menar jag kan man arbeta för att främja jämställdhet, det är en lite sak som genom att upprepas av många i vardagen på sikt kan bidra till förändring. Språket makt över tanken är aldrig direkt, entydig och självklar. De som framhärdar i att kalla chokladbollar något annat kanske inte är rasister, men de visar genom sitt språkbruk hur inskränkta och okänsliga de är och de talar tydligt utifrån och ger även stöd åt en vit norm som på andra sätt och i kombination med andra uttryck verkar förtryckande. Det är inte bara språket som styr, men språkets roll bör inte underkattas, än mindre avfärdas. Verkligheten är långt med komplex än vad den mänskliga perceptionsförmågan förmår upptäcka i vardagen. Det är ytterligare ett argument för bildningens värde. Bildning handlar om att värna mångfald och främja förståelse för olikhet. Alla kategoriska avfärdanden är problematiska.
Men vad viktigare är: de tyska studierna avslöjar något mer, som är av principiell tyngd. Melin och Parkvall utgår som sagt från att problemet med idén om språkets primat gäller hur något sägs, inte vad som sägs. Frågan är då hur man kategoriskt skiljer ”hur” från ”vad”. Går det alls att förändra sättet en utsaga formuleras på utan att innehållet modifieras? I fallet med de tyska personsubstantiven är det knappast möjligt, dubbelformernas könsmarkering blixtbelyser en del av betydelsen som är underförstådd hos maskulinum. Inte heller skillnaden mellan ”bög” och ”stjärtgosse” är obetydlig. Orden må ha en gemensam kärnbetydelse, men de varierar så starkt emotivt och ger så olika bilder av personerna de benämner att vi inte gärna kan tala om verklig synonymi. Än svårare blir det med ord för abstrakta företeelser, ideologibeteckningar till exempel. Kan ”högerpopulism” vara en synonym till ”höger­radikalism” i politiskt tal? Rimligen inte. Ordvalet gör hela skillnaden, och om inte förr blev det tydligt ­häromåret när statsvetare trätte om huruvida Sverige­demokraterna är ”fascister” eller inte. 
Fastnar man i orden och enbart debatterar den aspekten av makt går man vilse och kunskapen förlorar sitt värde. Språk, tankar och makt hänger ihop och utgör en HELHET som inte går att bryta upp och undersökas var för sig. Återigen ett exempel på skillnaden mellan komplex och komplicerad, vilket för övrigt är två ord som ofta används som synonymer. Den lilla men AVGÖRANDE skillnaden mellan komplex och komplicerad döljs därmed, liksom hela den makt över tanken som skillnaden har. Utgår man från att kultur eller språk är komplexa problem som kan delas upp och undersökas separat går viktig kunskap förlorad. Språkets makt över tanken verkar faktiskt och paradoxalt nog ha spelat även författarna till boken ett spratt, vilket gör att de överbevisar sig själva. Mycket intressant, och viktigt. Det visar också att man kan läsa olika texter på olika sätt, och att kunskap inte är en linjär process där information överförs oförvanskad från en till en annan. Bildning är heller ingen lista, och var och en kan både bli och vara bildad på olika sätt. Mångfalden och möten mellan olika uppsättningar kunskaper som ställs mot varandra i lyssnande samtal som syftar till ömsesidig utveckling och fördjupning, är också en aspekt av bildning. Debatter vars syfte är att en gång för alla avgöra vem som har rätt, vilket författarna verkar ha som mål, är bildningsfientliga och bidrar till utarmningen av kunskapen i samhället.
De språkliga exempel som finns på att något sägs annorlunda utan att innehållet förändras torde med andra ord vara mycket sällsynta. Att basera hela tvistefrågan på dem är, för att tala nusvenska, ett ganska svagt case. Stora delar av den lingvistiska forskningen om hur verklighetsbilder skapas språkligt är inte heller så smalspårig. I språkvetenskaplig diskursanalys är det legitimt att fråga sig vilka tolkningsfält som öppnas när invandring kallas ”flyktingtsunami” eller ”migrationsvåg”. Benämningar är sällan neutrala.
Med detta ska inte vara sagt att Melin och Parkvall inte ger oss insikter om hur laddade ord fungerar i praktiken. Det är värdefullt i tider av ­alltmer polariserad debatt om språk och identitet. Värdefullt är också författarnas ställningstagande att kränkande språkbruk bör undvikas även om språket lyder tanken och inte tvärtom. Gott så, det handlar om hyfs och respekt, men den grund­läggande frågan om relationen mellan språk och tanke skulle kräva en mer seriös utredning.
Ängsdal visar prov på bildning och presenterar en kritisk, men mycket lärorik, läsning av en text som jag nog inte kommer att läsa. Det är så jag vill se på samtalet, till skillnad från debatten som är destruktiv och som tenderar att fastna i kritiken och den egna ståndpunktens förträfflighet, vilket är föga lärorikt.

Jag tar ett steg tillbaka och betraktar det jag just läst och skrivit lite från distans. Tänker på rhizom och träd. Rhizom är som bekt en struktur utan centrum, en ordning utan hierarki, vilket är en bra modell för att förestå samhället, kulturen och språket som tillsammans med allt och alla bildar den grundstruktur som skapar förutsättningarna för förändringen och påverkar tillblivelsens riktning. Deleuze och Guattari skriver i ett av kapitlen i Tusen platåer om så kallade order-words, eller fasövergångarna som ständigt uppstår, när och om förhållandena är de rätta, eller vad man ska säga. Det är en postmodern teori om språk som är långt mer komplex än vad författarna till boken låter påskina. Språkets konsekvenser är inget som går att planera i detalj för, det händer bara. Om och när, som sagt. Vad som behövs för att dessa insikter och kunskaper ska bli användbara är lite ödmjukhet, inför det oväntat oväntade. Världen är oöverblickbar och framtiden skapas här och nu, av allt och alla som finns och verkar i sammanhanget. Order-word är en immanent kraft, som finns i världen och som verkar på insidan. Det är en kraft som går att lära känna, men som aldrig går att kontrollera. Därför betoningen på ödmjukhet, inför världens komplexitet. I helheten finns krafter med oanad förmåga till agens. Vill man förstå samhället, kulturen och språkets roll är detta viktiga insikter. Det är inte sanningen om världen, men ett verktyg och en metod att nå fördjupad förståelse med hjälp av.

Allt hänger ihop, allt och alla är delar av samma helhet. Det som sker och förutsättningarna för samt förändringen i sig kommer inifrån. Den tanken går på tvärs mot det sunda förnuftet och vår vardagliga förståelse av världen, livet, allt. Vi vill så innerligt gärna tro på att räddningen finns någon annanstans, där borta. Eller att problem kan förpassas bort från vår trygga vrå av världen. Ständigt uppfinner vi och hoppas på evighetsmaskiner och kakor som går att äta och samtidigt ha kvar. Hela tiden uppfinns det hjulet igen, och igen. På hoppet om att det skulle kunna gå, att det omöjliga trots allt är realiserbart byggs vår värld. Och vi litar hellre på den som säger att det går, än den som manar till eftertanke och besinning. Varsamhet och kunskapen i centrum. Det är ett kollektivt dilemma, ett gemensamt problem. Konsekvensen av det sättet att tänka får vi leva med. En för alla alla för en. 

Eftertänksamhet, lite tydligare betoning på och uppskattning av kritiskt tänkande och bildning behövs. Och arbetet med texter, till exempel understreckare som denna leder till det. Leder till att samhällets kollektiva förmåga att hantera det oväntat oväntade ökar och skyddet ökar. Låt oss syna samhället, kulturen och språket; vår värld i sömmarna, för allas vår gemensamma skull. Och för framtida generationers skull. Det finns ingen början, inget slut, bara tillblivelse, förändring, variation.

Mikropolitik och segmenteringar 23

Alla vill tro att makt är något man har, och att maktens verkan är enkelriktad, rör sig uppifrån och ner, från centrum mot periferin och att den är linjär. Allting vore så enkelt om det var så som makt fungerade. Då gick det alltid att skylla ifrån sig. Alla kan i ett sådant system skylla på någon annan, utom härskaren (som befinner sig i början; centrum; toppen), som dock rikligen belönas för uppoffringen och omaket att vara den alla både skyller och hoppas på. Någonstans måste den omöjliga ekvationen lappas ihop, och härskaren är den punkt där maktens paradox döljs bakom ceremonier, insignier, pompa och ståt. Oftast fungerar det, och om eller när katastrofen är ett faktum kan kungen avsättas och ersättas med en ny. På det sättet upprätthålls illusionen om ordning och reda, överskådlighet och rättvisa. Hur lockande det än är kvarstår faktum, det är en illusion.

Verkligheten är mycket mer komplex än så, fast det orkar man inte riktigt ta in och acceptera. Särskilt inte som man är upptagen med att få vardagen och livspusslet att gå ihop. Därför fungerar systemet. Så länge ingen uttalar den magiska formeln: Kejsaren är naken, hålls illusionen vid liv. Så länge tillräckligt många förnekar sakernas tillstånd och väljer att inte gräva djupare i frågan går det rätt bra att låtsas som verkligheten är komplicerad, makten linjär och kulturen en neutral behållare, ett medium utan påverkan.

Jag är kulturvetare och vill förstå dessa saker, för jag ser en fara i att bygga samhället på en illusion. Jag tror chansen ökar att samhället blir mer hållbart om vi istället lär oss förstå hur kulturen (som är den "plats" där illusionen hålls vid liv). Både jag och Deleuze och Guattari (som är mina främsta inspiratörer, just nu) är i gott sällskap när vi brottas med dessa eviga frågor som sedan antiken utmanat filosofer. Det är också ett av kulturens tydligaste kännetecken, att tankarna om den inte leder till några genombrott eller framsteg. Kulturvetaren brottas med samma problem och tangerar samma paradoxer, om än i ständigt nya varianter, som tidigare generationers tänkare. Varje ny forskargeneration kan försöka bli bättre på att tänka än tidigare generationer, men det går inte att bygga vidare på resultaten av deras tankemöda. Jag brukar likna naturvetenskapen (som här får fungera som den andra ytterligheten i det kontinuum som akademin som helhet utgör) med en murare som bygger ett höga torn på en stabil grund av tidigare tänkares arbete. Naturvetare är ett slags kanal och deras röst ekar av generationers tankar. Kulturvetaren bygger ensam sandslott i strandkanten och tvingas acceptera att vågorna förr eller senare utplånar resultatet. Vill man förstå kultur måste man acceptera kunskapens och verklighetens natur. Olika kunskapsmål har att förhålla sig till olika förutsättningar. Båda dessa vetenskapliga/intellektuella egenskaper eller angreppssätt behövs för att skapa ett hållbart samhälle som svänger i takt med verkligheten. Därför handlar vetenskap lika lite som något annat om antingen eller, utan om mer eller mindre av både och.

Skillnaden mellan ett komplext tillstånd och ett komplicerat är en variant på den klassiska (men lika fullt falska) motsättningen mellan form och innehåll. Verkligheten är som den är, liksom människans intellektuella förmåga. Det är i mötet mellan som problemen uppstår, men det är inte verkligheten eller kulturen som är problemet utan tänkandet. För att förstå kultur är det inte mer kunskap eller information som behövs, utan bättre metoder och mer utvecklad (tanke)förmåga. Den här serien bloggposter handlar om sätt att förstå kultur i allmänhet, och framväxten av partier som SD fenomen som Donald Trump i synnerhet. Det handlar om form och innehåll, och om skillnaden mellan komplex och komplicerad.

Det finns ingen motsättning mellan form och innehåll, det handlar inte om två olika saker. Liksom i fråga om makt handlar det om relationer och dialektik, inte om skillnad och dikotomi. Formerna som går att se och uppleva är innehåll eller enskilda delar (jag och du och alla andra) som organiserar sig självt och får det att se ut som ett resultat av formens tvingande kraft. Det finns ingen form skild från något innehåll. Allt och alla går in i och ut ur vartannat. Ordningar bryts upp och innehåll ordnas. Det är omöjligt att utifrån avgöra vad som är resultatet av vad. Att inse detta kan vara obehagligt. Lite som att blicka ut över ett brant stup, eller som att golvet man stod på plötsligt försvann och man finner sig i fritt fall. Kejsaren är naken, men eftersom verkligheten är och fungerar så är det ohållbart att inte försöka förstå just det. Bara för att det är bekvämt att överlåta ansvar och leva i en lögn betyder inte att det är bra. Betänk att SD och Trump lever på och hämtar kraft ur människans längtan efter intellektuell bekvämlighet.
Each power center is also molecular and exercises its power on a micrological fabric in which it exists only as diffuse, dispersed, geared down, miniaturized, perpetually displaced, acting by fine segmentation, working in detail and in the details of detail.
Deleuze och Guattari återkommer till denna tanke hela tiden. Ordningar härbärgerar upplösande krafter, och enskildheter kan röra sig i takt. Det ser ut som former är en sak och det som formas en annan, men så enkelt är det inte. Verkligheten är dialektisk, inte dikotom. Inne och ute är en synvilla. Alla ha lika nära till centrum, för det finns oändligt många. Och tiden uppfattas bara som en linje för att människans liv har en början och ett slut. Evigheten är omöjlig att föreställa sig för en ändlig varelse. Den mänskliga hjärnan fixar inte kaos, därför uppfinns ordning, för att vi ska kunna överleva och kunna hantera livet och vardagen. Ett slags funktionell ignorans, skulle man kanske kunna säga. Fast i samma stund som den livgivande, nödvändiga ignoransen, bortträngs och upphöjs till sanning har tankefriheten i praktiken förslavats. Ett olyckligt resultat av längtan efter trygghet. Verkligheten är som den är, inte som man önskar. Och verkligheten är komplex. Ordning är inte avsaknad av kaos, utan kaos som för tillfället uppför sig städat. På samma sätt är kaos inte avsaknad av ordning, utan olika ordningar som blandats.

Fascismen är en molär ordning där kaos tvingats svänga i takt med hjälp av en utifrån kommande kraft som delarna underordnar sig, och nazism är molekylärt kaos där ett slags ordning uppstått genom att delarna självmant marscherar i takt. Vid en ytlig betraktelse liknar tillstånden varandra. Båda regimerna är resultatet av mikromakt och segmenteringar, fast på olika sätt. Båda är resultatet av olika dynamiska tillstånd mellan territorialisering och deterritorialisering. Fascismen är territorialiserad oordning, och nazismen är deterritorialiserad ordning. Fascism hotas av upplösning, och nazismen av sammanhållning. Fascismen härskar genom att söndra, och nazismen hämtar makt genom att utmana rådande ordning. Därför rinner alla logiska invändningar och vetenskapliga motfakta av SD som vattnet på en gås, och Donald Trump vinner fler anhängare ju mer etablissemanget ansätter honom med lögnerna och orimligheterna som han sprider.
Foucault's analysis of "disciplines" or micropowers (school, army, factory, hospital, etc.) testifies to these "focuses of instability" where groupings and accumulations confront each other, but also confront breakaways and escapes, and where inversions occur. What we have is no longer The Schoolmaster but the monitor, the best student, the class dunce, the janitor, etc. No longer the general, but the junior officers, the noncommissioned officers, the soldier inside me, and also the malcontent: all have their own tendencies, poles, conflicts, and relations of force.
Disciplin eller disciplinering? Yttre kontroll eller inre? Utåt sett är det hopplöst svårt att se skillnad mellan det som ordnats och det som ordnat sig självt. Form och innehåll går bara att skilja åt i teorin, inte i praktiken. Verkligheten kan behandlas som vore den komplicerad, och det fungerar förvånansvärt bra väldigt ofta, men den är i själva verket komplex. Igår skrev jag om skolan, om hur lärande och kunskap är komplexa utmaningar som man försöker hantera med komplicerade metoder, vilket bara leder till förvärrat kunskapsras. Samma utveckling ser vi i politiken där de etablerade partierna behandlar SD som ett komplicerat problem som kan lösas med konventionella metoder som talar till väljarnas intellekt och genom att upprätthålla ordning och kontroll. Och det har fungerat eftersom människor vill adresseras som intellektuella, men det var och är ett spel. Människan är komplex, inte komplicerad. Intellektuell är bara en av alla egenskaper som ryms i människokroppen och samhället. Känslor påverkar helheten minst lika mycket, vilket ger upphov till paradoxer. Förstår man detta får man tillgång till en förklaring till det tillsynes oförklarliga i att stödet för Donald Trump och SD verkar öka, trots att politiken uppenbart bygger på lögner, paradoxer och hänsynslösa förenklingar.

SDs politik ser ut att vara traditionell och intellektuell, men partiets väljarstöd kommer från affekter som är en mycket starkare kraft och därför övertrumfar intellektet. Därför kan SD och även Donald Trump säga en sak och göra en annan, utan att tappa kraft och momentum. Väljarna lyssnar inte det som sägs, utan litar på att företrädarna för dessa partier vill samma sak som dem, vilket (idag) handlar om att skapa en homogen kultur av likar. Populism är politikens motsvarighet till skolans kunskapskris. På ytan ser problemet ut att vara komplicerat, men det är i själva verket komplext. Och bara om man förstår det och anpassar metoderna efter sakernas verkliga tillstånd kan man börja hoppas på att en lösning ska växa fram mellan människor. Både problemet och lösningen är komplex, inte komplicerad. Hur obehagligt det än känns måste vi blicka ut över avgrunden, eller se oss själva i vitögat. Kulturen fungerar inte som människor vill, utan i enlighet med sin egen inneboende (avsaknad av) logik.
Even the warrant officer and janitor are only invoked for explanatory purposes; for they have a molar side and a molecular side, and make us realize that the general or the landlord also had both sides all along. We would not say that the proper name loses its power when it enters these zones of indiscernibility, but that it takes on a new kind of power. To talk like Kafka, what we have is no longer the public official Klamm, but maybe his secretary Momus, or other molecular Klamms the differences between which, and with Klamm, are all the greater for no longer being assignable. ("[The officials] don't always stick to the same book, yet it isn't the books they change, but their places, and [they] have to squeeze past one another when they change places, because there's so little room." "This official is rarely very like Klamm, and if he were sitting in his own office at his own desk with his name on the door I would have no more doubt at all," says Barnabas, whose dream would be a uniquely molar segmentarity, no matter how rigid and horrendous, as the only guarantee of certainty and security. But he cannot but notice that the molar segments are necessarily immersed in the molecular soup that nourishes them and makes their outlines waver.)
Så länge Trump och SD behandlas som traditionella partier, som komplicerade problem som kan lösas med konventionella metoder, kommer deras stöd att växa och alla potentiella problem som finns med deras politik att förvärras. Mer av samma förvärrar bara situationen, i politiken liksom i skolan. Eftersom SD inte accepterar rådande ordning stärks de av alla åtgärder som syftar till att återupprätta eller upprätthålla ordningen. Liksom i skolan där betygen ökar medan kunskapen minskar, krävs inte mer ingående analyser av läget, utan helt nya sätt att se på och angripa utmaningen. Komplexa problem kan bara lösas med komplexa metoder som inte utgår från att det handlar om ett komplicerat problem. Mats Knutsson och Margit Silberstein kan säga vad de vill, men deras analyser fungerade kanske tidigare, men nu befinner vi oss i ett nytt läge där gamla kunskaper ställer till det. Deleuze och Guattari erbjuder tankeredskap för att lära sig se och förstå det invanda på nya sätt. Och med hjälp av en uppsättning olika verktyg uppfattas den där avgrunden förhoppningsvis inte lika hotfull. Hur vi än väljer att se på saken finns den ju där, så vi måste förstå och lära oss hantera den, oavsett vad vi tycker om rådande tillstånd.
And every power center has this microtexture. The microtextures—not masochism—are what explain how the oppressed can take an active role in oppression: the workers of the rich nations actively participate in the exploitation of the Third World, the arming of dictatorships, and the pollution of the atmosphere.
Verkligheten är komplex, inte komplicerad. Och makten kommer underifrån. Form och innehåll är relativa, dialektala tillstånd snarare än dikotomier. Både och, inte antingen eller. Det är inte genom att avslöja SDs och Trumps lögner problemet kommer att finna sin lösning, utan genom att förstå hur logiken som partierna och ledarna hämtar stöd från ser ut och fungerar.

tisdag 18 oktober 2016

Komplicerade betyg och komplex kunskap

Vad är skillnaden mellan olika betygskriterier? På pappret är det enkelt att se skillnad. Det finns gott om taxonomier som vackert beskriver progression, från det enkla till det sammansatta. Och så länge man håller sig på den teoretiska nivån är allt frid och fröjd. Kunskapen utvecklas processuellt och det ena hakar i det andra.

Har man väl hittat ett antal steg och utarbetat kriterier för dessa, varför stanna där. För att hjälpa den som ska nå målen för respektive betygskriterier vore det närmast kriminellt att inte dela upp processen i delmål, som i sin tur bryts ner i nya delmål tills hela processen är beskriven in i minsta detalj. Tittar på, eller förlorar mig snarare i den djungel av texter som Skolverkets hemsida är fylld av. Håller man sig bara på den teoretiska nivån är det omöjligt att förstå att och hur den svenska skolan befinner sig i en djup kunskapskris.

Ett transparent system som beskriver vad som krävs för att uppnå det betyg man eftersträvar är drömmen för alla. Lärarna får en struktur att hänga upp sin undervisning på och eleverna kan själva dels lägga sig på den ambitionsnivå de önskar, dels skaffa sig insikt om vad som krävs för att nå ända fram. Om det var på systemnivå som skolan utvärderades är jag säker på att Sverige skulle ligga i topp.

I teorin är det enkelt, och det är inte svårt att utforma kursplaner och undervisning heller. Det är med andra ord upplagt för exempellös framgång. Om det bara inte vore för verkligheten som tränger sig mellan och stör bilden som kartan målar upp. Tyvärr sitter vi fast där, i bilden av skolan som ett komplicerat system som kräver manualer och handlingsplaner för att bli framgångsrikt. Och när framgångarna uteblir är det följaktligen mer formalia, mer administration, fler planer, hårdare kontroll, tätare uppföljningar och rigorösare utvärderingar som anses vara lösningen. Även här fungerar det i praktiken. I teorin finns alltid en lösning. Problemet är dock att utbildning är en praktik som måste anpassa sig efter verkligheten.

Hur fungerar det när man vill lära sig något? Finns det någon människa som först bestämmer sig för exakt vilka kunskaper man vill ha, vilken nivå man vill uppnå, och som sedan sätter sig ner och detaljstuderar KRITERIERNA, för att därefter staka ut vägen fram till det första delmålet? Jag känner absolut inte igen mig och jag känner ingen som fungerar på det sättet. Under mina 20 år som lärare har jag aldrig stött på någon enda student som tänkt och jobbat så, och lyckats med sina studier. Däremot har jag tvingats hantera ett kraftigt ökande antal ärenden där studenter kommer till mig, efter avslutad kurs och med utgångspunkt i kriterierna vill diskutera BETYGET och min bedömning av deras insatser på kursen. Ju fler kriterier, planer, krav och tydligare instruktioner, desto mer administration. Innan en kurs får ges måste kursmål, kursplan och betygskriterier, kurs-PM och så vidare manglas genom en rad olika instanser. Det så kvalitet uppnås i den högre utbildningen. Och samma här, om vi bara behövde bry oss om teorin hade vi inga problem. Om det vore ett komplicerat problem vi stod inför och hade att hantera befann sig det svenska utbildningssystemet inte i kris.

Frågar man ansvariga politiker är vi på väg. Det tar bara lite tid. Olika politiker har olika lösningar, men alla utgår från samma problembild och laborerar med samma TYP av lösningar, vilka alla bygger på tanken att utbildning är ett komplicerat problem. Frågar man företrädare för privata aktörer på den kommersiella skolmarknaden har vi heller inga problem. Ulla Hamilton skriver följande i sin replik till debattartikeln på Brännpunkt förra veckan,
Sten Svensson och Daniel Suhonen fortsätter sin ideologiska kamp mot individers rätt att själv få göra ett av livet viktigaste val, välja skola. Dagens skolpolitik främsta uppgift är att skapa vinnar- och förlorarskolor hävdar de. Så är det förstås inte.
Skolans uppgift är att utveckla varje elevs potential så långt som möjligt. Något som en mångfald av skolor ger förutsättningar till. Innan friskolereformen fanns ingen given anledning till innovation och utveckling och du gick i den skola som låg närmast.
Friskolor står för en stor del av skolans kvalitetsutveckling. De dominerar toppen i Skolverkets Salsa-statistik, där skolans resultat jämförs med de förväntade resultaten med tanke på elevernas bakgrundsfaktorer. IFAU har också slagit fast att fallet av skolresultaten började innan friskolereformen, i rak motsats till vad debattörerna påstår. Friskolor har snarare dämpat fallet.
Allt är frid och fröjd alltså. I teorin. Att Hamilton skriver så är knappast förvånande. Hur skulle hon för företrädare för ett ekonomiskt särintresse kunna skriva något annat? Det vore att gräva sin egen grav. Planerna, kontrollerna, utvärderingarna och framförallt BETYGEN gör det möjligt att ge skev av att verksamheten håller hög kvalitet. På systemnivå finns inga problem någonstans i det svenska utbildningssystemet, så det är svårt att kritisera hennes utgångspunkter. Friskolorna bygger nämligen på samma problematiska utgångspunkt som resten av skolvärlden, man löser ett komplext problem med metoder som skapats för komplicerade utmaningar. Fast hon har fel i sak också, vilket Svensson och Suhonen visar i sin slutreplik.
Besvärande måste det också vara att den skola som fanns innan friskolereformen, då det enligt Ulla Hamilton inte fanns något som ledde till innovation och utveckling, presterade mycket bättre än dagens konkurrensutsatta.

I svaret tar Ulla Hamilton också upp de skillnader i resultat som finns mellan elever inom samma skola. Men det är inget nytt, så har det alltid varit. Det avgörande nya som hänt sedan 1990-talet är att skillnaderna mellan skolor har fördubblats. Det fria valet och konkurrensen om eleverna sorterar eleverna efter föräldrarnas utbildningsnivå till olika skolor med ökande skillnader och sänkta resultat som följd.

Att eleverna på förlorarskolorna faller resultatmässigt förvånar ingen. Men i den konkurrensutsatta skolan lyckas inte heller eleverna i vinnarskolorna. Även de skolor som borde ha de bästa förutsättningar att lyckas faller nedåt i kunskapsmätningarna. Alla förlorar på dagens skolpolitik. Marknadskrafter och aktiebolag hör inte hemma i skolan.
Kunskap utvecklas genom intresse, eget arbete och en strävan efter att nå så långt man hinner, orkar och kan. Kunskapsutveckling är dessutom aldrig en linjär process, det går i skov. Långa tider händer ingenting. Så plötsligt lossnar det, ofta när man minst anar det, inte sällan när man är upptagen med annat, på bussen, i duschen eller under samtal med andra som delar ens intresse och brottas med samma sak. Det är inte SKOLOR som presterar, utan ELEVER och STUDENTER. Lärare kan inte ansvara för kvaliteten i LÄRANDET, bara i UNDERVISNINGEN. Och kunskapskvalitet går aldrig att mäta! Det är den orimliga tron på det i kombination med den fatala missuppfattningen att kunskapsutveckling är ett komplicerat problem, istället för an komplex process, som försatt Sverige i den katastrofala situation vi nu befinner oss i. Mer av samma löser ingenting, det gör problemet bara värre.

Min erfarenhet är att betygskriterier gör mer skada än nytta. Jag har inga problem att förstå att man vill veta vad och hur, särskilt inte som det läggs så stor vikt vid BETYGEN. Men ju mer detaljerade kriterierna är, desto fler diskussioner om bedömningen blir det. Fokus flyttas från kunskapen och lärandet, som är komplexa processer, till betyget som kriterierna, som är komplicerade processer. Problemet i svensk skola är inte ett systemfel, utan ett tankefel. Först när vi kommit till rätta med grundproblemet och insett vilket typ av utmaning vi står inför kan vi börja hoppas. Där är vi inte på långa vägar, och jag ser tyvärr inga tecken på att vi närmar oss. Jag ser istället mer av samma: fler och tydligare kriterier, rigorösare utvärderingar, mer styrning och administration och ännu mindre tid för lärande, samt ett kunskapsfokus som hamnar allt längre bort.